สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Events

Events

นิด้า เปิดตัวศูนย์ YUNUS – NIDA Center

18 Aug 2023

นิด้า' จับมือ Yunus Center, Dhaka ลงนาม MOU จัดตั้งศูนย์ 'NIDA Yunus Center'
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กับ Yunus Center, Dhaka บังคลาเทศ ซึ่งมี Professor Muhammad Yunus ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เป็นผู้ลงนามร่วมในฐานะประธาน Yunus Center พิธีจัดในงาน Social Business Day ณ ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย
ความร่วมมือดังกล่าวนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ NIDA Yunus Center
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ชั้น 20 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนนวัตกรรมสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม การพัฒนาทุนทางสังคม กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการส่งเสริมงานวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของศูนย์ Yunus, Dhaka จำนวนกว่า 136 แห่งทั่วโลก