สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Events

Events

The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

17 Aug 2023

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Call for Ph.D Consortium

กิจกรรมสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น!!!!!!!

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอกร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (ดุษฎีนิพนธ์) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

Event name: The 2023 National and International Conference of The National Institute of Development Administration (NIC-NIDA)

Theme: “New Frontiers of Sustainable Development through Designing and Implementing Re-globalization”

Event date: August 17-18, 2023 at The National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

For submission, please scan QR Code or click the link https://forms.gle/M2HvtDDnPT4kyyZb7

--------------------------------------------------------------------------

For more information, please visit our web site: http://conference.nida.ac.th/

We look forward to seeing you at NIC-NIDA 2023