สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

เป็นกลุ่มงานสังกัดภายใต้สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และพัสดุ มีขอบข่ายและภาระงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

บทบาทและภารกิจ

งานงบประมาณ มีบทบาทในการจัดงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย งบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งบประมาณเงินทุนสำนัก วางแผนการปฏิบัติงานตามงบประมาณ และรายงานผลงานประจำงวดตามงบประมาณ

งานการเงินและบัญชี: มีทำหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณโครงการวิจัย ตามข้อเสนอโครงการที่ขอทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และงบประมาณแผ่นดิน จัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ดังนี้ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย เงินทุนสำนักวิจัย ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ และทะเบียนเงินทุนพัฒนานักวิจัยและเงินอุดหนุนซื้อเอกสารวิชาการ

งานพัสดุ: ทำหน้าที่ในการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัดจ้างต่าง ๆ จัดทำบัญชีวัสดุครุภัณฑ์ ทะเบียนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ การจัดเก็บ ดูแลรักษาและจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์