สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย ปี 2561

Title Author Hits

ความต้องการกิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิต (Soft Skills) สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานวิจัย R2R

นายสุรพงษ์ โพธิ์ขาว 23

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของงานทะเบียนนักศึกษาใหม่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กองบริการการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางธัญวรัตม์ การสมโชค 6

ผลงานวิจัย ปี 2560

Title Author Hits

ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อภาพลักษณ์สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางกนกวรรณ จันทร 3

ปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุกในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวเนตรณัฏฐ์ ธีรัตม์อังกูร 8

แรงจูงใจในการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางทัศนีย์ อาดำ 6

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานวิจัย R2R

นางสาวณัฐชา แซงวงศ์ 5

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายงานวิจัย R2R

นางสาวกาญจน์ชิตา ทันเที่ยง 0

ความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในประเทศไทย: กรณีศึกษาผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

อาจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี นายนิตินัย รุ่งจินดารัตน์ นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น 3

ผลงานวิจัย ปี 2559

Title Author Hits

การสำรวจเพื่อการจำแนกตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากพฤติกรรมการเดินทางเพื่อการช้อปปิ้งในเขตการค้าชายแดนไทยและแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเป้าหมายจากกลุ่มประเท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร นางสาวชีวานันท์ วุฒิพันธ์ นางสาวอุไรวรรณ บัวสอน นางสาวศินีนาฎ พูลเกื้อ 3

Economic Input-Output Life Cycle Assessment of the 180 Industrial and Service Sectors in Thailand

Aweewan Mangmeecahi 0

โครงการศึกษาการออกแบบสื่อ กระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual learning) ด้านการบริหารโครงการ

ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ 3

โครงการการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม 0

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสุขของคนไทย

ศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี เสนาสุ 3

ผลงานวิจัย ปี 2558

Title Author Hits

แผนงานวิจัย เรื่อง “กลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ บริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร 0

โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง "กลยุทธ์การจัดการโครงสร้างตลาดการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช 0

กลยุทย์การจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวไทยเพื่อรอรับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล 0

ความต้องการในการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย

อาจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ 0

การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก

นางสาวเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ 0

การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายสุชาติ ฤกษ์โอรส 0

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิจัย

คณิตตา บุญนาค 1

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 2

การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแลดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 1

โครงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและประเมินศักยภาพตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC)

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 0

การศึกษาวามพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การแข่งขันในประชาคมอาเซียนปี 2015

รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา อ.จิราพร สุเมธีประสิทธิ์ 0

การสำรวจข้อมูลบัญชีปะชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย ปี 2556

ผศ.ดร.อนันต์ วนกุลจรส รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ 1

ผลงานวิจัย ปี 2557

Title Author Hits

สำรวจสภาวะการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในบริบทการทำงานระดับสากล

นายสงคราม ไชยแก้ว 0

การศึกษาศักยภาพของนักศึกษา จากประวัติผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาต่างๆ : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสต

นายไกรสีห์ ณ สงขลา นางสาวพูนทรัพย์ ระวังกุล 1

การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ 0

การศึกษาเชิงประจักษ์ของความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางการเมืองกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทยในระดับกระทรวง

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์ 0

การออม ความมั่นคง และบำนาญผู้สูงอายุสำหรับครัวเรือนไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 0

การพัฒนาระบบการศึกษาอาชีพและการเรียนรู้นอกระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ 1

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์

รศ.ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตรธีรวงศ์ 1

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 1

ผลงานวิจัย ปี 2556

Title Author Hits

ทัศนคติของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางวรรณา ชมเชย 0

ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงเงินหวยเป็นเงินออมของประชาชนในต่างจังหวัด

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา 1

The Role of the Oil Fund in Thailand: Past, Present, and Future

Thiraphong Vikitset 0

การออกแบบและการพัฒนาระบบซึ่งมีความปลอดภัย กรณีระบบสลากกินแบ่งออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ 0

The Global Financial Crisis 2007-2009: Consequences to International Financial Market and Implication to Thai Economy

Asst.Prof.Dr. Prasopchoke Mongsawad Asst.Prof.Dr. Yuthana Sethapramote 0

ศึกษาการใช้แฟ้มสะสมงานสำหรับนักเรียนเพื่อประเมินและพัฒนาการรู้ทันความคิดในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ดร.มล.จิราภา อาภากร 0

ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ: กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร์

นางสาวเบญจวรรณ วรนาถสกุล 0

ผลงานวิจัย ปี 2555

Title Author Hits

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการภาคพิเศษ Flexible MBA

นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์ 1

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2555

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0

การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 0

การแปลสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รศ. ดร. พัชรี โคคาสัมฤทธิ์ 0

การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม 0

FL-XANES The Design of Anoxic Air Sample Preservation and Study of Sulfur Speciation of PM10 in the Atmosphere by Using FL-XANES (Fluorescent Mode X-ray Absorption Near Edge Structure)

รศ. ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 0

The Promise of EFL Teaching to Reduce Poverty Created by Disabilities among Thai Orphans

Hugo Yu-Hsiu Lee, Ph.D. 0

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

อ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย 0

สังคมไทยกับการบริจาคและการประกอบกิจกรรมทางศาสนา

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 0

Achieving Democratic Accountability of Local Government in Thailand

Joint Research Project Between National Institute of Development Administration And Northern Illinois University, U.S.A. 1

ตัวแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.วิสาขา ภู่จินดา 0

การกำหนดน้ำหนักใหม่ของตัวประมาณค่าที่ใช้อัตราส่วนรวมในการชักตัวอย่างแบบชั้นภูมิ

รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล 0

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ อาจารย์ พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์ 0

ผลงานวิจัย ปี 2554

Title Author Hits

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2552 คณะสถิติประยุกต์

นางสุภาพร ตรีนภา 0

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2554

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 0

One-sided Multivariate Tests for High Dimensional Data

รศ.ดร.สำรวม จงเจริญ 0

Biliteracy Development among Refugees in Thailand

Hugo Yu-Hsiu Lee 1

โครงการสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากมุมมองของตลาดการเงินไทย

ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ ผศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน 1

ผลงานวิจัย ปี 2553

Title Author Hits

การประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรู้ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวสมศรี ผลพานิชเจริญ 2

การวิเคราะห์การแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์ 1

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2553

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา 1

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้และความเข้าใจคำบุพบทในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาไทย

รศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ 1

Gasoline and High Speed Diesel Consumption in Thailand A Case Study in Welfare

Thiraphong Vikitset 2

ผลงานวิจัย ปี 2552

Title Author Hits

Charitable Giving, Volunteering, and the Paid Labor Market

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล 0

A Graph-Based Information Retrieval

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล 2

ผลงานวิจัย ปี 2551

Title Author Hits

โครงการตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยระยะที่ 2 และพยากรณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ผศ.ดร.วุฒิเทพ อินทปัญญา 1

แผนแบบการทดลอง

รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช 1

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีวจนวิเคราะห์เชิงวิพากย์เพื่อการพัฒนา : กรณีศึกษาภาษาของนักการเมืองสตรี

ผศ. ดร. สาวิตรี คทวณิช 3

การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการพลังงานชุมชนโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 4

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชากรในบริเวณพื้นที่โดยรอบวนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี (โครงการต่อเนื่อง ปี 51-52)

รศ.ดร. จันทนา อินทปัญญา 2

ผลงานวิจัย ปี 2550

Title Author Hits

การศึกษาซ้ำเรื่องเอดส์ในที่ทำงานกับงานทรัพยากรคนในองค์การธุรกิจของไทย

รศ.ดร.บุษยา วีรกุล แกรี่ เอ็น. แมคเลน 2

ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี 2

ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในองค์การ, คุณภาพชีวิตการทำงานและผลที่เกี่ยวข้องกับงาน : กรณีศึกษาในประเทศไทย

ผศ. ดร. กัลยาณี คูณมี 2

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ. ดร. วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา 2

ระบบอุตสาหกรรมสัมพันธ์ไทยเพื่อประชาธิปไตยอุตสาหกรรม

ผศ. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ดร.วันเพ็ญ วอกลาง นายสิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์ 2

The Making of Positive Meaning in Thai Annual Reports during the 1997 Economic Crisis: A Discourse Analysis of the “Message from the Chairman”

ผศ ดร. อรองค์ ชาคร 1