สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: รักษาการส่วนสนับสนุน ประสาน และเผยแพร่งานวิจัย

surasak.s@nida.ac.th
0-2727-3301

นางสาวนทธร เข็มศาสตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย / ผู้ประสานงาน กองทุนวิจัย

notorn.khe@nida.ac.th
0-2727-3024

นายวชิรพล บุญด้วยลาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย /กองทุนส่งเสริมงานวิจัย


0-2727-3303

ว่าง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: -


0-2727-3303

นายกมลภพ ปิ่นละมัย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน Nida Impact

Kamonlaphop1995@gmail.com
0-2727-3023

นางสาวชุติมาภรณ์ ค้าขาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน IRB

chutimaporn.kak@nida.ac.th
0-2727-3315

นางสาวอธิญาพรรณ ศรีบุญขำ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน IRB

athiyaphan.sri@nida.ac.th
0-2727-3313