สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ทุนวิจัยภายใน

ทุนวิจัยภายใน
ลำดับที่ ชื่อทุน Hits
1

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนรางวัลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยระดับต้น-กลาง พ.ศ. 2564

24
2

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง (บุคลากรสายวิชาการ)

11
3

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตำรา

19
4

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ

8
5

ทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished Visiting Professor)

6
6

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ทุนรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ ฐานข้อมูล Scopus ที่มีการจัดลำดับอยู่ใน SCImago

** สำหรับการขอรางวัลตีพิมพ์, ค่าตรวจบรรณาธิกรณ์ภาษาอังกฤษ, ค่าแปลบทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

39
7

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

(ยกเลิก)

0
8

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

(ยกเลิก)

0
9

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา

10
10

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

5
11

ทุนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

6
12

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI

(ยกเลิก)

0

บุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับที่ ชื่อทุน Hits
1

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ

16
2

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ

6
3

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย

9