สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุคลากรกลุ่มงานเผยแพร่งานวิชาการ

บุคลากรกลุ่มงานเผยแพร่งานวิชาการ

นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานจัดประชุมวิชาการ / งานสัมมนา

duangratcha.ten@nida.ac.th
0-2727-3300

นางสาวกัญญาวีร์ ทัดทาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวารสารสถาบัน / งานประชุมสัมมนา

kanyawee.tad@nida.ac.th
0-2727-3314

นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวารสารสถาบัน / สัมมนา

Karun.wor@nida.ac.th
0-2727-3312

นางสาวอิลฮาม เด่นยิ่งโยชน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานประชุมวิชาการ

ilham.den@nida.ac.th
0-2727-3318