สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อินโฟกราฟฟิก

อินโฟกราฟฟิก

NIC - NIDA Conference 2022, Invitation for NIC-NIDA Conference 2022

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2565


✨ Theme: Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy
✨ Event start date: August 18-19, 2022 between 9:00 a.m. – 5.30 p.m.
(Online via ZOOM program and Live streaming via Facebook Page: NIDA Thailand)
✨ Activities of the Conference: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion,
Paper Presentations and Ph.D. Consortium Presentations
✨ Registration for Participants: Now – August 15, 2022: Please scan QR Cord or Link

https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-2022

✨ For more information, please visit our web site:
<http://conference.nida.ac.th> or Contact E-mail: nidaconference@nida.ac.th
✨ Contact number: 082-7901954
Facebook Page: Research Center at NIDA
We look forward to seeing you at NIC NIDA 2022