สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

 • 1งานกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานกับอาจารย์/นักวิชาการ ที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ซึ่งมี 2 ทุน คือ ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ และทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ (บุคลากรสายสนับสนุน) โดยรวบรวมข้อเสนอโครงการ/รายงานวิจัย นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย ติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้อ่านข้อเสนอโครงการและจัดส่งรายงานวิจัย ผู้อ่านรายงานวิจัย ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขอเบิกเงินจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
 • 2งานกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานกับอาจารย์/นักวิชาการที่ร่วมกันดำเนินงานวิจัยที่รับทุนอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ซึ่งมี 14 ทุน คือ
  • ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ
  • ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI
  • ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตำรา
  • รางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ
  • ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา
  • ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง
  • ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
  • รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
  • ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
  • ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
  • ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
  • ทุนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
  • โครงการทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished Visiting Professor)

  โดยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย/รายงานวิจัย นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้อ่านข้อเสนอโครงการ และจัดส่งรายงานวิจัยให้ผู้อ่านรายงานวิจัย ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขอเบิกเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

 • 3งานทุนงบประมาณแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกและประสานงานกับอาจารย์/นักวิชาการที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานวิจัย นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย ติดต่อประสานงานและจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้อ่านข้อเสนอโครงการและจัดส่งรายงานวิจัยให้ผู้อ่านรายงานวิจัย ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ขอเบิกเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ติดต่อประสานงานและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และตรวจสอบพร้อมทั้งกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System: NRMS) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) กำหนด