สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บุคลากรสำนักวิจัย

บุคลากรสำนักวิจัย

กองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย

นางคณิตตา บุญนาค

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กำกับดูแล กองอำนวยการบริหารงานสำนักวิจัย

kbunnark@live.com, kanit.p@nida.ac.th
0-2727-3297

ส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

นางสาวบุษญมาส ศานติรัตน์

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้าส่วนธุรการ การเงิน และพัสดุ

bsantinat@gmail.com
0-2727-3302

นางสาวศาตนันทน์ สุขถาวร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: การเงิน และพัสดุ

Satanan.Sukthaworn@gamil.com
0-2727-3319

นางศรีปาน รักษาทรัพย์

ตำแหน่ง: พนักงานสถานที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานอาคารสถานที่และบริการ

sripan.r@nida.ac.th
0-2727-3298

ส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

นางสาวรัชชา เชาวน์ศิริ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานแผน, งานงบประมาณ,งานประกันคุณภาพ

nutrajcha1@gmail.com
0-2727-3024

นางสาวสาวรีย์ สมานเกียรติ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: หัวหน้าส่วนบริหารและพัฒนาองค์การ

savaree.s@nida.ac.th
0-2727-3299

นางสาวสุพิชญ์นันท์ ติ้งจันทร์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ดูแล website สำนัก / ศูนย์วิจัย และผู้ประสานงานทั่วไป

supitnan.t@nida.ac.th
0-2727-3298

กองบริหารงานวิจัย

นางคณิตตา บุญนาค

ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กำกับดูแล กองบริหารการวิจัย

kbunnark@live.com, kanit.p@nida.ac.th
0-2727-3297

ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัย

นางสาวดวงรัชนี เต็งสกุล

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานจัดประชุมวิชาการ / งานสัมมนา

duangratcha.ten@nida.ac.th
0-2727-3300

นางสาวกัญญาวีร์ ทัดทาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวารสารสถาบัน / งานประชุมสัมมนา

kanyawee.tad@nida.ac.th
0-2727-3314

นายกรัณย์ วรวิทย์วรรณ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานวารสารสถาบัน / สัมมนา

Karun.wor@nida.ac.th
0-2727-3312

นางสาวอิลฮาม เด่นยิ่งโยชน์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: งานประชุมวิชาการ

ilham.den@nida.ac.th
0-2727-3318

ส่วนสนับสนุน ประสาน และเผยแพร่งานวิจัย

นายสุรศักดิ์ สิงสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: รักษาการส่วนสนับสนุน ประสาน และเผยแพร่งานวิจัย

surasak.s@nida.ac.th
0-2727-3301

นางสาวนทธร เข็มศาสตรา

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย / ผู้ประสานงาน กองทุนวิจัย

notorn.khe@nida.ac.th
0-2727-3024

นายวชิรพล บุญด้วยลาน

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: กองทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย /กองทุนส่งเสริมงานวิจัย


0-2727-3303

ว่าง

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฎิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ: -


0-2727-3303

นายกมลภพ ปิ่นละมัย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน Nida Impact

Kamonlaphop1995@gmail.com
0-2727-3023

นางสาวชุติมาภรณ์ ค้าขาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน IRB

chutimaporn.kak@nida.ac.th
0-2727-3315

นางสาวอธิญาพรรณ ศรีบุญขำ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงาน IRB

athiyaphan.sri@nida.ac.th
0-2727-3313

ศูนย์วิจัย

นายกมล เกียรติพงษ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่ความรับผิดชอบ: ผู้ประสานงานศูนย์วิจัย, ยุทธศาสตร์วิจัย, คลินิควิจัย

kamol.keat@nida.ac.th
0-2727-3022