สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวทุนวิจัยภายใน

  • 1การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

(โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)

- (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบสรุปโครงการ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
  • 2การจัดทำข้อเสนอโครงการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หนังสือประชาสัมพันธ์ ว.1641

- A4.1_แบบฟอร์มโครงการ-งบแผ่นดิน+(ปี+62)

- A4.2_รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ (ตัวคูณ) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารรูปโภค

- แก้ไขข้อความหลักเกณฑ์ฝึกอบรม+สัมมนา 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ข่าวทุนวิจัยภายนอก

  • 1การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 อ่านต่อ
  • 2ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ
  • 3ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 อ่านต่อ
  • 4แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 อ่านต่อ
  • 5ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  • 6ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ
  • 7ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านต่อ