สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Events

23
Dec
KM NIDA Research excellence | Sharing Day กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) โดย ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง

เตรียมพบกับ 3 ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ในเวที Knowledge Management
สำนักวิจัย และศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน และบุคคลที่มีความสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม “KM NIDA Research excellent | Sharing day”
พบกับ 3 ศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง
-อาจารย์ ดร.วิชัย รูปขำดี ศูนย์วิจัยการปฏิรูปและการประเมินผลกิจการภาครัฐ
-ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ
-ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
การเข้าร่วมกิจกรรม วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom meeting

Read more
18
Aug
The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration

https://drive.google.com/drive/folders/17lNbWJmzoemIXXfQzKyvPvggK0XXBcM1?usp=sharing
NIDA deems it appropriate to organize, for the first time, the NIC-NIDA Conference which combines the national and international academic conference with the case studies forum. The conference is on “SDGs and BCG Model” and will be conducted via Zoom on August 18 -19, 2022. Its main activities include keynote and plenary lectures, panel and roundtable discussions and academic presentations related to sustainable development in line with the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDG) and Bio-Circular-Green Economy (BCG). The keynote lectures and presentations will be delivered by academics from the 11 disciplines as stated above. please visit the conference website: http://conference.nida.ac.th/ We look forward to receiving your submissions and welcoming you at NIC NIDA 2022

Read more
15
Jul
Deadline for Full Papers submission (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration)

Deadline for full papers submission has been extended to July 15, 2022 please visit the conference website: http://conference.nida.ac.th/ We look forward to receiving your submissions and welcoming you at NIC NIDA 2022
For presenter (full papers/case studies) submission, please scan QR Code or Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJBtYlrCwWU_rR_hX59kQD5R0N029q9DYl1Ou_Olsia_c32A/viewform?usp=sf_link  For Ph.D. consortium submission, please scan QR Code or Link https://forms.gle/qAUQGTFNdYQVGWqi7

 

Read more
07
Jun
จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing เรื่อง “Transforming online teaching with case pedagogy: Harnessing technology for higher-order learning"

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ NIDA Academic Writing  เรื่อง “Transforming online teaching with case pedagogy: Harnessing technology for higher-order learning"

        ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุวิชิต ชัยดรุณ Senior Lecturer & Director of Graduate Programmes by Coursework Department of Communications and New Media The National University of Singapore เป็นผู้บรรยาย

        ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:00 น.“ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting"และถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบการไลฟ์ผ่านทาง Facebook”

Read more
25
Aug
เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th)

ดาวน์โหลดที่นี่

Read more