สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Events

Events

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

25 Aug 2022

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ NRIIS (https://nriis.go.th)

ดาวน์โหลดที่นี่