|
facebook

โครงการศึกษาการออกแบบสื่อ กระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual learning) ด้านการบริหารโครงการ

 

โดย
ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์

 

บทคัดย่อ

สื่อการเรียนการสอนถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ โดยสื่อที่ใช้ต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ไม่ใช่เพียงการถามโจทย์หรือคำถามเท่านั้นปัจจุบันแนวโน้มของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้มีการต่อยอดจากการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตไปในทิศทางที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมเสมือน สื่อ Virtual learning ซึ่งสร้างสภาวะสมมุติเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและเกิดความต้องการในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในบริบทการเรียนรู้ของต่างประเทศ สำหรับการพัฒนาสื่อ Virtual learning เพื่อการเรียนรู้ในบริบทประเทศไทยยังพบได้น้อย ส่วนใหญ่สื่อที่พัฒนาขึ้นจะเชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นการศึกษานี้ทำการพัฒนาสื่อ Virtual learning สำหรับการเรียนรู้ด้านการบริหารโครงการเพื่อบุคลากรในองค์กร โดยทำการศึกษาใน 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย จำแนกลักษณะและวิเคราะห์ประโยชน์ทางการศึกษาของสื่อ Virtual learning ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ Virtual learning ด้านการบริหารโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ผ่านสื่อ Virtual learning ของพนักงานในองค์กรกรณีศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อ Virtual learning และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เสมือนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ผ่านสื่อ Virtual learning ของพนักงานในองค์กร ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาสื่อ Virtual learning เพื่อการเรียนรู้การบริหารโครงการสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ อาศัยกระบวนการพัฒนาสื่อ Virtual learning ที่มีประสิทธิภาพและความเข้าใจถึงบทบาทและกลไกของสื่อ Virtual learning ที่มีผลต่อการเรียนรู้