|
facebook

การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก

โดย

นางสาวเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสากลที่คณะ/วิทยาลัยของสถาบันเลือกสมัครเพื่อเข้ารับการรับรองได้ และยุทธศาสตร์เชิงรุกของสถาบัน และ 2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภายในสถาบันสามารถเข้าสู่การรับรองมาตรฐานสากลได้ โดยศึกษาเกณฑ์มาตรฐานสากลทั้งหมด 8 เกณฑ์ ได้แก่ 1) เกณฑ์มาตรฐาน AUN – QA เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักหลักสูตรสามารถให้การรับรองแก่หลักสูตรในทุกสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นความสอดคล้องในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่คาดหวัง 2) เกณฑ์มาตรฐาน NASPAA เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ตรวจประเมินหลักสูตรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมุ่งเน้นด้านนโยบายและกิจการสาธารณะ รวมทั้งความหลากหลายของอาจารย์และนักศึกษา 3) เกณฑ์มาตรฐาน AACSB เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ตรวจประเมินหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างนวัตกรรม ความผูกพัน และผลกระทบต่อสังคม 4) เกณฑ์มาตรฐาน EQUIS เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ตรวจประเมินคณะที่มีการเรียนการสอนด้านการจัดการมากกว่าร้อยละ 50.0 โดยมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติ ความมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกในการบริหารจัดการคณะในทุก ๆ ด้าน 5) เกณฑ์มาตรฐาน EPAS เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ตรวจประเมินหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติความมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอกของหลักสูตร 6) เกณฑ์มาตรฐาน AMBA เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ตรวจประเมินหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการจัดการหลักสูตรตามมาตรฐานสูงสุด โดยสะท้อนถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา 7) เกณฑ์มาตรฐาน TedQual เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ตรวจประเมินหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นความเท่าเทียมกันของบุคคล การสร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสและ (8) เกณฑ์มาตรฐาน EdPEx เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ตรวจประเมินคณะ/สถาบัน โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ของกระบวนการดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์การ สถาบันได้กำหนดมาตรการเชิงรุกในด้านการขับเคลื่อนหลักสูตร คณะ หรือสถาบันสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลในภาพรวมของเกณฑ์ทั้งหมด เช่น การเปิดโอกาสรับนักศึกษาที่มีความหลากหลาย สมาคมนักศึกษาเก่ามีความเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการจัดโครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จัดให้มีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการนำงานวิจัย งานที่ปรึกษา และงานบริการวิชาการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และเนื้อหาการเรียนการสอนมีความเป็นผู้นำ จริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการวางกลยุทธ์ด้านการวิจัยในภาพรวม และของคณะ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ และส่งเสริมให้คณะมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่โดดเด่น มีการกำหนดชุมชนที่สำคัญ และการบริการวิชาการในวงวิชาชีพและชุมชนที่เหมาะสมกับพันธกิจของหลักสูตร และสอดคล้องกับการพัฒนาในสายงานของอาจารย์มีแผนด้านอัตรากำลัง แผนปฏิบัติการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งแผนการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยพิจารณาถึงความคาดหวังของบุคลากร มีการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงแผนการลงทุนของคณะสำหรับ 3 ปีข้างหน้า ที่มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการคาดการณ์ผลตอบแทนจากเงินลงทุน มีกระบวนการและตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น สถาบันกำหนดมาตรการเชิงรุกในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นสากล เช่น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน/การแข่งขันในต่างประเทศสนับสนุนการรับนักศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ช่วยพัฒนาทักษะและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของการเป็นนานาชาติ การสร้างสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของการเป็นนานาชาติ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจะต้องมีคุณภาพสูง และมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงมุมมองในระดับสากลได้ มีการวางกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย ความเป็นนานาชาติที่ชัดเจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในต่างประเทศ เป็นต้น