|
facebook

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิจัย

คณิตตา บุญนาค

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิต
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มีการผลิตผลงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดย
มุ่งเน้นด้านพัฒนบริหารศาสตร์เป็นหลักและปัจจุบันมีการจัดแบ่งสาขาวิชาทางการบริหารการพัฒนาได้แก่
รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ สถิติประยุกต์ พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม บริหาร
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิติศาสตร์ การจัดการการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยสถาบันมีนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็ง
ด้านงานวิจัย มุ่งเน้นการทาวิจัยเชิงรุกเพื่อการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับการปรับตัวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน และเพื่อขับเคลื่อนสถาบันไปสู่สถาบันศึกษาระดับสากล และพัฒนางานวิจัย เพื่อนาไปสู่
การสืบค้นและการอ้างอิง (Citation)
โดยสถาบันฯ ได้มอบหมายให้สานักวิจัยทาหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและประสานงาน
วิจัย และได้จัดสรรงบประมาณในการบริหารกองงานวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ งบกลาง รายการ
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย ปีงบประมาณละ
จานวน 2,000,000.-บาท โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556-ปัจจุบัน เพื่อความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์การรักษาความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ คือ 1) เพื่อให้ภารกิจด้านการวิจัยมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการทาวิจัยเชิงรุกเพื่อการพัฒนาประเทศและสอดคล้องกับการปรับตัวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของสถาบันเพื่อนาไปสู่การสืบค้นและการอ้างอิง (Citation) ซึ่ง
เป็นแนวทางขับเคลื่อนสถาบันไปสู่สถาบันการศึกษาระดับสากล
กองงานวิจัย ประกอบด้วยศูนย์วิจัย 12 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์วิจัยการปฏิรูประบบราชการและการประเมินผลโครงการภาครัฐ
2. ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3. ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. ศูนย์วิจัยพัฒนาคุณภาพชีวิตและตัวชี้วัด
5. ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ
6. ศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้าในสังคม
7. ศูนย์วิจัยผลกระทบจากโลกร้อน
8. ศูนย์วิจัยการตลาดพืชเศรษฐกิจ
9. ศูนย์วิจัยปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
10. ศูนย์วิจัยการปฏิรูปกฎหมาย
11. ศูนย์วิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
12. ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยการปฏิรูปกฎหมาย –ยังไม่มีผู้อานวยการศูนย์-
ในการนี้ กองงานวิจัย ทั้ง 12 ศูนย์ มีผู้ช่วยวิจัย จานวน 4 คน มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย
ประสานงานกับผู้อานวยการศูนย์ต่างๆ ทั้ง 12 ศูนย์


Created by:      rcadmin
Created Date:   10/09/2558