|
facebook

การศึกษาวามพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การแข่งขันในประชาคมอาเซียนปี 2015

รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา
อ.จิราพร สุเมธีประสิทธิ์

 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยมีความพร้อมรับการแข่งขันกับประเทศต่างๆในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือไม่โดยใช้วิธีประเมินระดับความสามารถในการแข่งขันและสถานะความเสี่ยงทางด้านการเงินและการธนาคารของไทยเปรียบเทียบกับอีก 5 ประเทศในอาเซียน คือ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลตัวชี้วัด FDI (Financial Development Indicator) ซึ่ง WEF (World Economic Forum) ได้รวบรวมไว้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าภาคการเงินและการธนาคารของไทยมีความแข็งแกร่งด้านพัฒนาทางการเงินในอันดับที่ 34 จาก 62 ประเทศ และนับเป็นอันดับที่ 3 ในกลุ่ม AEC รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียโดยจุดแข็งของไทยคือด้านการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (Banking financial services) และการเข้าถึงทางการเงิน (Financial Access) และมีจุดอ่อนในด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันการเงิน (Institutional environment) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการเงิน (Business environment) และความมีเสถียรภาพทางการเงิน (Financial stability) อย่างไรก็ตาม ผลการประเมินสถานะความพร้อมรับการแข่งขันกับประเทศต่างๆในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่าไทยและมาเลเซียมีปัจจัยสนับสนุนความพร้อมด้านการแข่งขันกับประเทศต่างๆในอาเซียนใกล้เคียงกัน ซึ่งจัดว่ามากเป็นอันดับสองรองจากสิงคโปร์ แต่ในระยะยาว ไทยมีปัจจัยที่ขับเคลี่ยนความเสี่ยงต่อการถูกลดความสามารถในการแข่งขันมากเป็นที่สองรองจากอินโดนีเซีย

Attachments:
Download this file (AEC's Financial 2015.pdf)AEC's Financial 2015.pdf[ ]2365 Kb