|
facebook

ผลงานวิจัย 2558

ความต้องการในการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย

โดย อาจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

 

การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก

โดย

นางสาวเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ

 

การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย

นายสุชาติ ฤกษ์โอรส

 

 

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิจัย

คณิตตา บุญนาค

 

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

 

การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแลดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

 

โครงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและประเมินศักยภาพตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(AEC)

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

 

การศึกษาวามพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การแข่งขันในประชาคมอาเซียนปี 2015

รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา
อ.จิราพร สุเมธีประสิทธิ์

Attachments:
Download this file (AEC's Financial 2015.pdf)AEC's Financial 2015.pdf[ ]2365 Kb
 

การสำรวจข้อมูลบัญชีปะชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย ปี 2556

ผศ.ดร.อนันต์ วนกุลจรส
รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์