|
facebook

สำรวจสภาวะการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในบริบทการทำงานระดับสากล

โดย

นายสงคราม ไชยแก้ว

 

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแหล่งอาชีพ ผลตอบแทน และสภาวะการทำงาน ความต้องการความรู้เพื่อใช้ทำงานในระดับสากล ประชากรคือ นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีตำแหน่งงานในระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 73.94 ทำงานอยู่ในองค์กรเอกชนไทย ประเภทสถาบันการเงิน รองลงมาคืออุตสาหกรรม ด้านการให้บริการทั้งคนไทยและต่างชาติ ได้รับค่าจ้างไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน ใช้ทักษะความรู้เกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศในการทำงานระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 49.70 หน่วยงานที่ทำส่วนใหญ่มีกระบวนการหรือกลไกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล เนื่องจากต้องมีการแข่งขันกับหน่วยงานต่างชาติ หน่วยงานส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ และได้การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล คิดเป็นร้อยละ 82.42 มีการนำมาตรฐานสากลมาใช้ยกระดับการแข่งขัน และมีการทำงานร่วมกับบุคลากรต่างชาติในหน่วยงาน นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.27 ได้นำความรู้จากการเรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงานระดับสากลมาก และช่วยให้มีโอกาสได้งานทำในหน่วยงานระดับสากลมากขึ้นด้วย ทักษะความรู้ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้ทำงานในระดับสากลคือ ทักษะด้านภาษาและการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการทำงานคือ มหเศรษฐศาสตร์ การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์โครงการ การบริหารการเงินระหว่างประเทศ และวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รายวิชาหรือประเด็นที่ควรปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ทำงานในระดับสากลคือ วิชาเศรษฐมิติและการพยากรณ์ โดยควรนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง รายวิชาหรือประเด็นความรู้ที่ควรเพิ่มคือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนกิจกรรมที่ควรจัดให้กับนักศึกษาเพื่อรองรับการทำงานในระดับสากลคือ กิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ การเปิดอบรมหลักสูตรเสริมความรู้ระยะสั้น การเชิญวิทยากรต่างชาติมาบรรยายและการจัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ นอกจากนี้พบว่าคุณสมบัติของผู้สอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถเสริมสร้างความรู้ในระดับสากลได้คือ ควรมีความรู้และประสบการณ์ทำงานในระดับสากล เทคนิคการสอนแบบสากล การสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือสองภาษา เปิดกว้างให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันเหตุการณ์ มีการนำกรณีศึกษาต่างประเทศมาประกอบการเรียนการสอน มีการนำเอกสารและตำราต่างประเทศมาประกอบ มีห้องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีวารสารต่างประเทศแบบ e-book ให้ Download มีห้อง Lab ภาษาอังกฤษ มีระบบ Software online มีสถานที่จำลองในการทาธุรกิจ และมีระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลที่สามารถเสริมสร้างความรู้ในระดับสากล เช่น งานวิจัยหรือบทความวิชาการระดับนานาชาติ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจควรดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอื่น เช่น ความพึงพอใจและความผูกพัน ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และความไม่พึงพอใจ เพื่อความสำเร็จในระยะยาวและรองรับการประเมินเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPex) ซึ่งคณะพัฒนาการเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในหน่วยงานนำร่อง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์