|
facebook

การพัฒนาระบบการศึกษาอาชีพและการเรียนรู้นอกระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

คำนำ

          งานศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะและการศึกษาอาชีพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการเพื่อศึกษาถึง การเชื่อมโยงของการศึกษาในระดับวิชาชีพ อันได้แก่อุดมศึกษา และการสร้างทักษะเรียนรู้ในระหว่างการทางาน (On the Job Training) โดยวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของการผลิตบัณฑิตของภาคอุดมศึกษา (Higher Education) โดยเฉพาะปัญหาความไม่สอดคล้องของบัณฑิตไปสู่ตลาดแรงงาน (Labor Market Mismatch) รวมไปถึงการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของความจาเป็นในการเรียนรู้จากการฝึกอบรมในที่ทางาน โดยรายงานจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นสองด้านได้แก่
          1) ด้านอุปทานแรงงาน (Labor Supply) โดยวิเคราะห์ถึงรูปแบบการผลิตบุคลากรในสาขาอาชีพจากมหาวิทยาลัยต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของการเกิดความไม่สอดคล้องของทักษะที่ผลิตขึ้นมากับความต้องการในตลาดแรงงาน
          2) ด้านอุปสงค์แรงงาน (Labor Demand) โดยวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรของภาคเอกชนไทย รวมไปถึงผลกระโยชน์และความคุ้มค่าที่ภาคเอกชนได้รับการการจ้างแรงงานที่มีการศึกษาและจากการฝึกอบรมดังกล่าว
ผลที่พบจากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะเพียงสาหรับนักวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้กาหนดนโยบายทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในการกาหนดรูปแบบการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศต่อไป
          งานวิจัยชิ้นนี้ดีรับการสนับสนุนทางการเงินจาก สานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยงบประมาณแผ่นดินประจาปี พ.ศ.2556 ผู้วิจัยขอขอบคุณคุณเดือนฉาย กองเงิน, คุณกชชญา เถาชาลี, และคุณศิวัช เทียมทัด สาหรับการเป็นผู้ช่วยวิจัยในงานศึกษาชิ้นนี้ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในรายงานวิจัยชิ้นนี้เป็นของหัวหน้าโครงการแต่เพียงผู้เดียว


Created by:      rcadmin
Created Date:  8/10/2557