|
facebook

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

โดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

บทคัดย่อ
          การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุนจากการนาชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน โดย
ทาการศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานชีวมวลในรูปแบบต่างๆ ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ซึ่ง
จะนาไปสู่การเสนอแนวทางการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนดีที่สุด โดยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานชีวมวล จานวน 9 คน และสารวจการใช้
พลังงานชีวมวลด้านพลังงานความร้อนและด้านการผลิตไฟฟ้ า 6 พืน้ ที่ ได้แก่ ครัวเรือนเผาถ่าน
ครัวเรือนใช้เตาแก๊สซิไฟเออร์ ชุมชนปั้นเตาปิ้งย่างประสิทธิภาพสูง วิสาหกิจชุมชนเผาถ่าน ชุมชนผลิต
ไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้า
          ผลการศึกษาพบว่าเมื่อพิจารณาการนาชีวมวลมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานนัน้ จะมี 2
อย่างคือ การนามาผลิตความร้อน และผลิตไฟฟ้า โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการนามาผลิต
ไฟฟ้าจะมากกว่าการนามาผลิตความร้อน และเมื่อเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและ
ระดับครัวเรือนนัน้ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการผลิตพลังงานจากชีวมวลในระดับชุมชนจะ
มากกว่าระดับครัวเรือน เพราะมีขัน้ ตอนที่ยุ่งยากกว่าและใช้ชีวมวลในปริมาณที่มากกว่า สาหรับ
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนัน้ การผลิตพลังงานความร้อนทัง้ในระดับครัวเรือนและระดับ
ชุมชนมีผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 0.45-6.40 และเมื่อเทียบผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนในระดับครัวเรือนจะมากกว่าระดับชุมชน ทัง้นีเ้พราะประโยชน์ที่ได้รับในระดับครัวเรือนจะ
มากกว่าชุมชนและสามารถประเมินค่าได้ง่ายกว่าชุมชน แต่สาหรับการผลิตไฟฟ้ าจากชีวมวลมี
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 0.26-1.78 เพราะใช้การลงทุนที่สูง แต่ผลประโยชน์ที่ได้น้อยกว่า
การผลิตพลังงานความร้อน
          ข้อเสนอแนะการพัฒนาการผลิตพลังงานจากชีวมวลนัน้ ควรมีการประเมินความเหมาะสมของ
การนาชีวมวลมาใช้ประโยชน์เทียบกับบริบทของชุมชนในมิติต่างๆ ทัง้ด้านกายภาพของชุมชน ด้าน
เศรษฐกิจของชุมชน ด้านวิถีชีวิตของชุมชน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น ควรมีการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนและครัวเรือนและชีใ้ห้เห็นถึงผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนที่จะ
ได้ รวมถึงการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้


Created by:      rcadmin
Created Date:  22/01/2557

Attachments:
Download this file (Biomass_Wisakha.pdf)Biomass_Wisakha.pdf[ ]7633 Kb