|
facebook

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการภาคพิเศษ Flexible MBA

โดย
นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
“แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคณะบริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการภาคพิเศษ Flexible MBA”
1)
โครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA)
2)
โครงการภาคพิเศษ (Flexible MBA) 18 เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 157
t-test
ผลการวิจัย พบว่า
1. เพศ พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.9 และเป็นเพศ
ชายคิดเป็นร้อยละ 47.1
แตกต่างกัน
2. อายุพบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.3
36 11.9
ของโครงการฯ ไม่ได้กำหนดอายุ โดยกำหนดเพียงมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีแสดง
3. การศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวะ
คิดเป็นร้อยละ 32.5 19.7 ศึกษา
ส่วนใหญ่จะเป็นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์และศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 3.8 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวะให้
4. ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า ประสบการณ์1 – 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 73.2 และ
11 4.5
5. ตำแหน่งงานปจั จุบันของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นพนักงานองค์กรธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 80.9
เป็นข้าราชการ / พนักงานของรัฐ และเป็นผู้ประกอบการ / ธุรกิจส่วนตัวมีจำนวนไม่แตกต่างกันคือ
จำนวน 8 และ 9 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 5.7 และ 5.7 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าพนักงานในองค์กร
ธุรกิจ มีแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญา
4
6. รายได้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
39.5 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.6 รงจูงใจใน
7. สำหรับความต้องการให้สถาบันจัดโปรแกรมเสริมความรู้ก่อนเรียน MBA พบว่า กลุ่ม
61.1
1.3 ได้แก่ความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาบัญชี และในวิชา E-commerce
8. พิเศษ
(Flexible MBA) 3
บริหารการปฏิบัติการ พบว่า สาขาการเงินและสาขาการตลาดไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเลือกสาขา
การเงินคิดเป็นร้อยละ 45.9 และสาขาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 42.7 สำหรับสาขาการปฏิบัติการเป็น
เลือกเรียน 11.5