|
facebook

การแปลสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รศ. ดร. พัชรี โคคาสัมฤทธิ์

บทคัดย่อ

                    สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม (cultural substitution) หมายถึงการแปลความหมายของคำทั้งที่ปรากฏหรือที่ไม่เป็นที่รู้จักในภาษาแปลด้วยการใช้สิ่งทดแทนที่ใช้กันอยู่ในวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาแปลแล้วแทนการแปลด้วยเทคนิคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น a black sheep อาจแปลว่า ลูกนอกคอก แทนที่จะแปลตรงตัวว่าแกะดำหรือแทนที่จะแปลด้วยการบรรยายว่าคนที่มีลักษณะที่แตกต่างออกไปและไม่เป็นที่ยอมรับ การวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์การแปลด้วยเทคนิคการใช้สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมเพื่อบรรยายชนิด ประเภท รูปแบบทางภาษาศาสตร์ และประเด็นทางวัฒนธรรม และเพื่อสรุปความคิดเห็นของนักแปลต่อการใช้เทคนิคนี้ ข้อมูลเป็นเอกสารที่สุ่มตัวอย่างมาจากเอกสารการแปลที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วง พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งมีความยาวประมาณ 1,000 หน้า โดยในส่วนที่ 1 นำการแปลที่พบมาแยกประเภทตามความหมายออกเป็น 10 ประเภท ได้แก่การแปลคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ อาหาร ความเชื่อและศาสนา การชั่ง ตวง วัด คำอุทาน สุภาษิต และสำนวน ในส่วนที่ 2 ได้สำรวจความคิดเห็นของนักแปลต่อการใช้เทคนิคนี้ได้พบว่า นักแปลส่วนใหญ่รู้จักและเคยใช้เทคนิคนี้อย่างระมัดระวัง โดยเห็นว่าเหมาะสมกับการแปลเพื่อบอกความหมายควบคู่ไปกับการเห็นภาพพจน์ และใช้เป็นทางเลือกโดยนักแปลผู้ชำนาญ มีการอภิปรายผลการวิเคราะห์และมีข้อเสนอแนะสำหรับนักแปลจากผลการวิจัย

คำสำคัญ การแปลอังกฤษเป็นไทย การบรรยายภาษา สิ่งทดแทนทางวัฒนธรรม วัจนปฏิบัติศาสตร์

 
<Back>


 

Created by:     rcadmin
Created Date:   6/11/2555

Attachments:
Download this file (cultural substitution.pdf)cultural substitution.pdf[ ]435 Kb