|
facebook

ตัวแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.วิสาขา ภู่จินดา

บทคัดย่อ
การศึกษานีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสาเร็จ และปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ ของการ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ความคิดเห็นและ ความสนใจในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของ ภาคอุตสาหกรร มและเสนอแนะ ตัวแบบ ในการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรม โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิง ลึก
ผู้รับผิดชอบหรือผู้บริหารของ บริษัทและโรงงานที่ประสบความสาเร็จในการประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีขนาดและการดาเนินธุรกิจแตกต่างกัน 9 บริษัท ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตจานวน 400 โรงงาน และทาการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้รับผิดชอบของ บริษัทและโรงงานที่ตอบแบบสอบถามจานวน 3 โรงงาน ซงึ่ มีความสนใจในการ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิพจอเพียงเพื่อทดสอบตัวแบบในการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ผลการศึกษาพบว่าความสาเร็จของการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้จาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก 9 บริษัทหรือโรงงาน ขึน้ อยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี ้ได้แก่ การทาประโยชน์เพื่อสังคม
การมีวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหาร ความศรัท ธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสื่อสารที่ดีในองค์กร การสืบทอดวัฒนธรรมจาก
รุ่นสู่รุ่น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคานึงถึงสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของพนักงาน การ
มีตัวแบบ และการเป็นตัวชีวั้ดระดับบุคคล ตามลาดับ และพบว่าปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์กับ การ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อมสาหรับภาคอุตสาหกรรมที่ได้
จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรม 400 โรงงาน ได้แก่ ขนาดของอุตสาหกรรม
นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความ คิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการเข้าร่วมกิจกรรม ที่มีการประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพบว่ากลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรม เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสาเร็จในการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ วิสัยทัศน์และนโยบายของ
ผู้บริหาร รองลงมา คือ ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน สาหรับความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นในการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับสู งและกลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 60.2 มีความสนใจในการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งดแวล้อม
ตัวแบบ ในการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บริษัทที่ประสบความสาเร็จ การสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรม
และการทดสอบรูปแบบที่ได้ พบว่าผู้บริหารเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุด ซงึ่ ต้องมีความตัง้ ใจและมีกา ร
ถ่ายทอดมาสู่ผู้ปฏิบัติในรูปแบบของ ตัวแบบและการนามาเป็นตัวชีวั้ดการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม
ของพนักงานก็มีความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความยงั่ ยืน และที่สาคัญความศรัทธาในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็มีความสา คัญใน
การประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และควรมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ ด้านตัวอย่าง


Created by:    rcadmin
Created date: 1/05/2555

Attachments:
Download this file (Model of Industrial.pdf)Model of Industrial.pdf[ ]6661 Kb