|
facebook

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2554

โดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของคนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 2) สำรวจ
คุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นรายปี ระหว่างปี 2553-2555 3) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนไทยใน
ภาคต่าง ๆ และเปรียบเทียบกับคุณภาพชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมา และ 4) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
คุณภาพชีวิตของคนไทย การศึกษาทำโดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่
ในเขตเมืองและชนบทของจังหวัดที่เป็นตัวอย่างใน 4 ภาค และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคละ
3 จังหวัด รวม 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม พระนครศรีอยุธยา
ราชบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุบลราชธานี หนองคาย นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช สตูล และชุมพร ใช้จำนวนตัวอย่างในการศึกษาทั้งสิ้น 4,500 คน

ผลการศึกษา พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 48.40 ปี ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่เป็นผู้ที่
สมรสแล้วและอยู่ด้วยกันกับคู่สมรส ตัวอย่างส่วนใหญ่เกิดและอาศัยอยู่ในจังหวัดนั้นมาแล้วมากกว่า
30 ปี ประกอบอาชีพค้าขายมากที่สุด รองลงมา คือ เกษตรกรรม และรับจ้าง/กรรมกร ระยะเวลาที่
ทำงานมาแล้วเฉลี่ย 11.68 ปี มีรายได้บุคคลเฉลี่ย 18,655.99.-บาท/ปี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยปีละ
23,321.04.-บาท รายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ยปีละ 14,522.04.-บาท ตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งมีทั้งเงิน
ออมและหนี้สิน ส่วนใหญ่ มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง ลักษณะบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวชั้น
เดียวและสองชั้น และมีบริเวณบ้าน

ตัวอย่าง ร้อยละ 99.1 มีโทรทัศน์ ร้อยละ 94.1 มีตู้เย็น ร้อยละ 89.2 มีโทรศัพท์มือถือ
และร้อยละ 83.1 มีรถจักรยานยนต์ใช้ มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจเฉลี่ย 3.70 ชั่วโมงในวันธรรมดา และ
4.40 ชั่วโมงในวันเสาร์/อาทิตย์ กิจกรรมในการพักผ่อนหย่อนใจที่ทำเป็นประจำมากที่สุดเรียง
ตามลำดับ คือ ดูโทรทัศน์ นอนเล่น/นั่งเล่น และฟังวิทยุ ในรอบปีที่ผ่านมาตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งเคย
ไปทัศนาจร/ทัศนศึกษา และส่วนใหญ่นิยมไปต่างจังหวัด

คุณภาพชีวิตของคนไทยที่ได้จากการสำรวจ มีดังนี้ คุณภาพชีวิตด้านการทำงาน
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับชีวิตการทำงานอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของตัวอย่างรวมทั้งประเทศเท่ากับ 7.84 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับชีวิตครอบครัวอยู่ในระดับมาก โดยคะแนนเฉลี่ยระดับความพึง
รายงานวิจัยเรื่อง “คุณภาพชีวิตของคนไทย” ปี 2554 สารบัญ
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กันยายน 2554

พอใจของตัวอย่างรวมทั้งประเทศเท่ากับ 8.16 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ภาพชีวิตด้านสุขภาพและ
ความเครียด ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 เคยเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เฉลี่ย 2.42 ครั้งต่อปี และมีร้อย
ละ 39.5 ที่เคยเจ็บป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือคลินิก ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว และ
ไม่มีอาการที่บ่งบอกว่ามีภาวะความเครียด ภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และมีความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 7.96 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คุณภาพชีวิตด้านชีวิตความเป็นอยู่
ประจำวัน ในเรื่องของสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่าสินค้าประเภทอาหาร
มีราคาแพง ส่วนในเรื่องของการบริการของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนใหญ่เห็นว่า ได้รับบริการที่ดีแล้วทั้ง
ในด้านการศึกษา สาธารณสุข และบริการอื่น ๆ สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เห็นว่าชีวิตและทรัพย์สินของตนยังไม่มีความปลอดภัยดีพอ สำหรับ
ปัญหาเรื่องยาเสพติด ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าในพื้นที่ตนยังมีปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย


Created by:    rcadmin
Created date: 6/07/2555