|
facebook

การประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรู้ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย

นางสาวสมศรี ผลพานิชเจริญ

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัด
กิจกรรมเสริมพิเศษ เพื่อการเรียนรู้ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่น
ใหม่ ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมทั้งศึกษา
ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมและโครงการพิเศษเสริมในโครงการและนำผลการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนและปรับปรุงบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการ
เรียนรู้ การวิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ยของข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา การวิเคราะห์
ความแตกต่างของข้อมูล (Kruskal-Wallis Test ) การวิเคราะห์การจำแนกกลุ่มตัวแปร (Cluster
Analysis) และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสันระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม โดย
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาโครงการ Y-MBA จำนวน 215 คน
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการประเมินบรรยากาศการเรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโครงการ Y-MBA ในตัวแปรที่ทำให้สามารถสร้างเป็นแนวทางที่ดี
เกี่ยวกับบรรยากาศการเรียนมีดังนี้ ร้อยละ 53 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย
อยู่ในช่วง 27 – 28 ปี (ร้อยละ 39.5) รายได้เฉลี่ย ช่วง 20,001-40,000 บาท (ร้อยละ 49.8)
ได้รับข่าวสารจากเว๊ปไซท์คณะบริหารธุรกิจร้อยละ 59.5 สถาบันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่มีค่าเกินร้อยละ 10 ได้แก่ สถาบันพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์(ร้อยละ 37.2 )รองลงมา
เป็น วิทยาศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ ปีที่จบการศึกษาอยู่ระหว่างในปี 2543-2545 (ร้อยละ
46.5) มีค่าเฉลี่ยคะแนนสะสม 3.01-3.50 (ร้อยละ 38.6) รองลงมา 2.51-3.00 สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีร้อยละ 95.3 ประวัติการทำงานประสบการณ์หลังจบปริญญาตรี
ระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 54.9 ตำแหน่งงานที่มีร้อยละเกินกว่า 20 ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ประเภทกิจการที่มีร้อยละเกินกว่า 30 ได้แก่ การบริการ การผลิต
ประเภทอุตสาหกรรมที่มีร้อยละเกินกว่า 10 ได้แก่ สินค้าอุปโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ, อื่น ๆ
ลักษณะงานที่มีร้อยละเกินกว่า 10 ได้แก่ การตลาด การผลิต/การปฏิบัติการ การขาย ภาพรวม
ของการประเมินบรรยากาศการเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.744 อยู่ในระดับประเมินสูง การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนของข้อมูล ไม่มีความแตกต่างกันและสอดคล้องกัน และเมื่อทำ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบความสัมพันธ์เชิงบวกและผลการ
สำรวจเกี่ยวกับระดับความสำคัญในกิจกรรมพิเศษที่ได้รับเลือกมากที่สุด คือ การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศและการจัดโครงการฝึกอบรม (CDC) ในกลุ่มวิชา Business Communication