|
facebook

แผนแบบการทดลอง

โดย รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช 
      

คำนำ

หนังสือเล่มนี้เขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในวิชาแผนแบบการทดลอง และนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทดลอง ทั้งทางด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ และด้านอื่น ๆ ที่ต้องใช้แผนแบบการทดลอง

หนังสือเล่มนี้เน้นในเรื่องของการประยุกต์ใช้มากกว่าทฤษฎี ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางสถิติมากนักก็สามารถทำความเข้าใจได้ หนังสือประกอบด้วย 12 บท บทที่ 1 เป็นบทนำ บทที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับทบทวนทฤษฎีสถิติสำหรับแผนการทดลอง บทที่ 3 แผนแบบการทดลองเมื่อมีปัจจัยเดียว บทที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีตเมนต์ บทที่ 5 การทดลองแบบแฟคทอเรียล บทที่ 6 ตัวแบบคงที่ ตัวแบบสุ่ม และตัวแบบผสม บทที่ 7 การทดลองแบบหลายชั้นและแบบแฟคทอเรียลหลายชั้น บทที่ 8 การทดลองแบบแฟคทอเรียลในแผนแบบการทดลองที่มีเงื่อนไขการสุ่ม บทที่ 9 การทดลองแบบแฟคทอเรียลที่มีผลปนกันในบล็อก บทที่ 10 การทดลองแบบเศษส่วนแฟคทอเรียล บทที่ 11 การทดลองแบบสลับ และบทที่ 12 วิทยาการว่าด้วยผิวตอบสนอง โดยในบางบทได้ให้ตัวอย่างในการเขียนคำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปของ SAS Version 9.1 ไว้ด้วย เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ในระดับปริญญาตรีปีที่ 4 ได้โดยไม่ต้องใช้บทที่ 10–12 หรือใช้ในระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้เขียนต้องขอขอบคุณสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ให้การสนับสนุนเงินทุนในการเขียนและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณ อาจารย์วรางคณา กีรติวิบูลย์ อาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณที่ช่วยพิสูจน์อักษร และต้องขอขอบคุณ คุณนฐพร พุฒเจริญ คณะสถิติประยุกต์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพิมพ์เป็นอย่างดียิ่ง

ท้ายที่สุดผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและนำไปประยุกต์กับงานด้านการวางแผนการทดลอง หากพบข้อบกพร่องในการใช้หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบด้วย เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงต่อไป

เป็นตำราการเรียน การสอน