|
facebook

ผลงานวิจัย

Economic Input-Output Life Cycle Assessment of the 180 Indusrial and Service Sectors in Thailand

by
Aweewan Mangmeecahi

 

โครงการศึกษาการออกแบบสื่อ กระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual learning) ด้านการบริหารโครงการ

 

โดย
ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์

 

ปัจจัยที่มีผลกระบต่อความสุขของคนไทย

โดย
ศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี เสนาสุ

 

ความต้องการในการศึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระดับบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย

โดย อาจารย์ ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์

 

การวิเคราะห์เกณฑ์มาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์เชิงรุก

โดย

นางสาวเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ

 

การศึกษาปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานเอกสารของหน่วยงานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย

นายสุชาติ ฤกษ์โอรส

 

 

แนวทางการบริหารจัดการศูนย์วิจัย

คณิตตา บุญนาค

 

แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยใช้หลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

 

การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแลดล้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

 

โครงการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนาตลาดทุนและประเมินศักยภาพตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(AEC)

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

 

การศึกษาวามพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การแข่งขันในประชาคมอาเซียนปี 2015

รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา
อ.จิราพร สุเมธีประสิทธิ์

Attachments:
Download this file (AEC's Financial 2015.pdf)AEC's Financial 2015.pdf[ ]2365 Kb
 

การสำรวจข้อมูลบัญชีปะชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย ปี 2556

ผศ.ดร.อนันต์ วนกุลจรส
รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์

 

สำรวจสภาวะการทำงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในบริบทการทำงานระดับสากล

โดย

นายสงคราม ไชยแก้ว

 

 

การศึกษาศักยภาพของนักศึกษา จากประวัติผลการเรียนของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาต่างๆ : กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ภาคพิเศษ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย

นายไกรสีห์ ณ สงขลา และ

นางสาวพูนทรัพย์ ระวังกุล

 

การพัฒนาตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคเพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการเงิน, นโยบายการคลัง และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

 

การศึกษาเชิงประจักษ์ของความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยทางการเมืองกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไทยในระดับกระทรวง

รศ.ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

Attachments:
Download this file (GovtBudgetNIDAfinalversionDec14.pdf)GovtBudgetNIDAfinalversionDec14.pdf[ ]1285 Kb
 

การออม ความมั่นคง และบำนาญผู้สูงอายุสำหรับครัวเรือนไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

 

การพัฒนาระบบการศึกษาอาชีพและการเรียนรู้นอกระบบเพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์

 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี
      รองศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ อัตรธีรวงศ์

Attachments:
Download this file (Analysis of Factors_pachrapon.pdf)Analysis of Factors_pachrapon.pdf[ ]5251 Kb
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง "ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

โดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

Attachments:
Download this file (Summary_Biomass_Wisakha.pdf)Summary_Biomass_Wisakha.pdf[ ]3711 Kb
 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

โดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

Attachments:
Download this file (Biomass_Wisakha.pdf)Biomass_Wisakha.pdf[ ]7633 Kb
 

ทัศนคติของผู้ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย

นางวรรณา ชมเชย

 

ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงเงินหวยเป็นเงินออมของประชาชนในต่างจังหวัด

รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา

 

The Role of the Oil Fund in Thailand: Past, Present, and Future

Thiraphong Vikitset

Attachments:
Download this file (oil fund_final_thiraphong.pdf)oil fund_final_thiraphong.pdf[ ]269 Kb
 

การออกแบบและการพัฒนาระบบซึ่งมีความปลอดภัย กรณีระบบสลากกินแบ่งออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ

Attachments:
Download this file (Online Lottery System.pdf)Online Lottery System.pdf[ ]805 Kb
 

The Global Financial Crisis 2007-2009: Consequences to International Financial Market and Implication to Thai Economy

Asst. Prof. Dr. Prasopchoke Mongsawad
Asst. Prof. Dr. Yuthana Sethapramote

Attachments:
Download this file (FinalReport_NIDA-GFC_Feb-2013.pdf)FinalReport_NIDA-GFC_Feb-2013.pdf[ ]1389 Kb
 

ศึกษาการใช้แฟ้มสะสมงานสำหรับนักเรียนเพื่อประเมินและพัฒนาการรู้ทันความคิดในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ดร.มล.จิราภา อาภากร

Attachments:
Download this file (Investigating the use of Student.pdf)Investigating the use of Student.pdf[ ]535 Kb
 

แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โครงการภาคพิเศษ Flexible MBA

โดย
นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์

 

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2555

โดย   สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Attachments:
Download this file (Thais' Quality of Life in Year 2555.pdf)Thais' Quality of Life in Year 2555.pdf[ ]4781 Kb
 

การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน

รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

Attachments:
Download this file (Management of Renewable Energy.pdf)Management of Renewable Energy.pdf[ ]11861 Kb
 

การแปลสิ่งทดแทนทางวัฒนธรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รศ. ดร. พัชรี โคคาสัมฤทธิ์

Attachments:
Download this file (cultural substitution.pdf)cultural substitution.pdf[ ]435 Kb
 

การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณดา จันทร์สม

 

การออกแบบอุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่างอากาศในสภาวะที่มีออกซิเจนน้อยมากและศึกษาการจำแนกชนิดสารประกอบกำมะถันของ PM10 ในชั้นบรรยากาศโดยใช้เทคนิค FL-XANES

รศ. ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

Attachments:
Download this file (Report Siwatt.pdf)Report Siwatt.pdf[ ]9008 Kb
 

The Promise of EFL Teaching to Reduce Poverty Created by Disabilities among Thai Orphans

Hugo Yu-Hsiu Lee, Ph.D.

 

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

อ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย

Attachments:
Download this file (Expectation and Satisfaction.pdf)Expectation and Satisfaction.pdf[ ]1869 Kb
 

สังคมไทยกับการบริจาคและการประกอบกิจกรรมทางศาสนา

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

Attachments:
Download this file (Final Report วช54_Amornrat.pdf)Final Report วช54_Amornrat.pdf[ ]408 Kb
 

Achieving Democratic Accountability of Local Government in Thailand

Joint Research Project
Between
National Institute of Development Administration And Northern Illinois University, U.S.A.

 

ตัวแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.วิสาขา ภู่จินดา

Attachments:
Download this file (Model of Industrial.pdf)Model of Industrial.pdf[ ]6661 Kb
 

การกำหนดน้ำหนักใหม่ของตัวประมาณค่าที่ใช้อัตราส่วนรวมในการชักตัวอย่างแบบชั้นภูมิ

รศ.ดร.จิราวัลย์ จิตรถเวช
รศ.ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล

Attachments:
Download this file (report_weight_estimate_March_55.pdf)report_weight_estimate_March_55.pdf[ ]440 Kb
 

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
อาจารย์ พราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์

Attachments:
Download this file (reportCC.pdf)reportCC.pdf[ ]4015 Kb
 

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง พ.ศ.2552 คณะสถิติประยุกต์

 

 

โดย

นางสุภาพร ตรีนภา

 

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2554

โดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

One-sided Multivariate Tests for High Dimensional Data

โดย   รศ.ดร.สำรวม จงเจริญ

Attachments:
Download this file (One-Sided Multivariate ปี54.pdf)One-Sided Multivariate ปี54.pdf[ ]388 Kb
 

Biliteracy Development among Refugees in Thailand

Hugo Yu-Hsiu Lee

 

โครงการสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากมุมมองของตลาดการเงินไทย

คณะผู้วิจัย
ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
ผศ.ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

Attachments:
Download this file (FinalReport-Survey-4-May-2011.pdf)FinalReport-Survey-4-May-2011.pdf[ ]984 Kb
 

การประเมินบรรยากาศการเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษเพื่อการเรียนรู้ในโครงการปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ภาคพิเศษ (Y-MBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดย

นางสาวสมศรี ผลพานิชเจริญ

 

การวิเคราะห์การแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์

 

คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2553

โดย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม:กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา
คณะพัฒนาการเศณษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้และความเข้าใจคำบุพบทในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาไทย

  โดย รศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ 

 

Page 1 of 2