|
facebook

NIDA Academic Forum

ปี 2560

 

by The Honorable Ambassador Mr. H.E. Ivo Sieber

Monday 10th October, 2016 10:30-12:00 PM. Room 202, 2th Floor Sayamboromrajkumari Buliding

National Institute of Development Administration

 

 

 

"Cultural Tourism: Mexico's Case"

by The Honorable Ambassador Mr. H.E. Jaime Nualart

Monday 7th November, 2016  10:30-12:00 PM. Room 202, 2th Floor Sayamboromrajkumari Buliding

National Institute of Development Administration

 

 

"การสำรวจและการประมาณการความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" โดย รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา ผู้อำนวยการศูนย์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ และ ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น.

 

 

 

 

 

 

NIDA Academic Writing "How to Publish Quality Paper"
by Associate Professor,HE Jingwei, Alex
Tuesday 14th February, 2017  13:00-16:00 Room 5001, 5th Floor Navamindradhiraj Buliding National Institute of Development Administration

 

 


 

"การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนเพื่อการพัฒนาบุคลากร"

โดย ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น

 

 

 


 

ปี 2558


"Losing Chinese as the first language in Thailand"
by Asst. Prof. Dr. Yu-Hsiu (hugo) Lee
Friday 20th February, 2015  10:30-12:00 PM. Room 4008, 4th Floor Navamindradhiraj Buliding
National Institute of Development Administration

"การจัดทำตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดบ้อมชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
โดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
28 พฤศจิกายน 2557

 

Created by :    rcadmin
Created Date: 17/03/2558

 


 

 

 

ปี 2557
"Academic Writing for Journal Articles, Theses, and Dissertations"
Dr. Bruce Leeds, Dr. Karnchanoke Wattanasin
Tuesday 8th Jouly, 2014  09:00-16:00


"การจัดการวารสารออนไลท์ Thai Journal Online" (ThaiJO)
นายจิรภัทร์ พรพรหมประทาน
ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00-16.00 น.


ทรัพย์สินทางปัญญากับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วงที่ 1 ผศ.ดร.วริยา ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักวิจัย สพบ.
ช่วงที่ 2 ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สพบ.
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557  เวลา 09.00-12.00 น.

การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม SPSS AMOS เบื้องต้น
นายนิตินัย รุ่งจินดารัตน์  วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ค. 2557ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นไทย
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำในสังคม
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น.


โครงการศึกษาความพร้อมในสาขาการธนาคารของไทยภายใต้การแช่งขัน
ในประชาอาเซียน ปี 2015
รศ.ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา อาจารย์จิรพร สุเมธิประสิทธิ์ ศูนย์วิจัยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำนักวิจัย
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557  เวลา 10.00-12.00 น.

ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"
สำรวจความคิดเห็นเนื่องในวันผู้สูงอายุ 13 เมษายน ของทุกปี เรื่อง
"ใคร?ควรดูแลผู้สูงอายุไทยให้อยู่ดีมีสุข" 1-3 เมษายน 2557
จากผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กระจายทั่วประเทศ จำนวน 1,125 หน่วยตัวอย่าง

Benefits of Mindfulness Meditation on Psychological
Well-being and Work-related Outcomes
Dr. Peerayuth Charoensukmongkol
Friday 4th April, 2014   13.00-15.00 PM

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถานปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปี 2557  "พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน"
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนนพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557  เวลา 08.00-16.00 น.

การเขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร
รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร อ.ดร.พีรยุทธ เจริญสุขมงคล
วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557  เวลา 13.00-16.00 น.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Workshop for Research Proposal Writing (Download)
Prof.Dr.Roya Ayman Director of the I/O Division, Department of Psychology, Lewis College of Human Sciences, Illinois Institute of Technology-IIT       
Wen 5th March, 2014 10.30-12.00

Whan Languages Compete: What's at Stake for L2 Learners in Minority Contexts (Download)
Asst.Prof.Dr.Yu-Hsiu (Hugo) Lee  Graduates School of Language and Communication
Wen 5th March, 2014 10.30-12.00 Foom 202 2nd, Floor Sayamboromrajkumari Bulding
National Institute of Development Administration

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับศูนย์วิจัยปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด สพบ.
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 08.30-12.00 น.
ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์์

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้พลังงานชีวมวลฯ (Download)
รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 10.30-12.00 น.
ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2556
เขียนโครงการอย่างไรให้ได้งบประมาณ (Download)
อ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง  คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556  เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทบาทของกองทุนน้ำมันในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (Download)
ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556  เวลา 10.30-12.00 น. ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

University Governance in Europe
by Asst. Prof. Dr. Pier Paolo Pasqualoni
Wednesday 17 July 2013      13.00-16.00 PM.


การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา Download
ผศ.ดร.วิริยา ล้ำเลิศ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00-12.00 น.
ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การเขียนบทความลงตีพิมพ์ในงวารสาร Download
บรรยายโดย รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556  เวลา 09.00 - 12.00 น.
ห้อง 202 ชั้น 2  อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Eu and SEAN: Future FTA partners or Strange Bedfellows?
by Prof. Ludo Cuyvers University of Antwerp, Belgium Visiting Professor 
of International College of NIDA
Tuesday 28 May, 2013   13.00-16.00

Academic Writing for Journal Article, Thesis and Dissertation Download
Dr.Bruce Leeds, Dr.Karnchanoke Watrtanasin 
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2556  เวลา 09.00-16.00 น.   
ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การจัดการศึกษาแบบ Research Based Learning
ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์  ประธานกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.00-16.00  น. ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยาม  บรมราชกุมารี

 


Created by :    rcadmin
Created Date: 23/07/2557