|
facebook

คณะกรรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัย

1. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
2. ศาสตราจารย์ อัญชนา ณ ระนอง

3. ศาสตราจารย์ กัลยาณี เสนาสุ
4. ศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงศ์ เอื้อวัฒนามงคล
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี คทวณิช
8. ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
9. เลขานุการสำนักวิจัย

 

กรรมการตาม 2 ถึง 7 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ


Created by:  Rcadmin
Created Date: 23/02/2559