|
facebook

คณะกรรรมการนโยบายและบริหารการวิจัยของสถาบัน

1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
5. ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

7. ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
8. ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
9. เลขานุการสำนักวิจัย

กรรมการตาม 3 ถึง 7 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ


Created by:  Rcadmin
Created Date: 14/12/2558