|
facebook

ประวัติความเป็นมา
สำนักวิจัย ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและดำเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา ประเทศ โดยเล็งเห็นว่าภาระที่สำคัญประการหนึ่ง ของสถาบันการศึกษา คือ การวิจัย ผลงานวิจัยจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ขึ้น หรือเกิดการนำทฤษฎีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่อไป

ปรัชญา
ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในคุณธรรม จรรยาบรรณการวิจัย เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในการวิจัยด้วยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์
สำนักวิจัยได้กำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยในระดับประเทศและระดับภูมิภาค”

พันธกิจ
สำนักวิจัยได้กำหนดภารกิจหลัก 6 ด้าน คือ
1.  การผลิตผลงานวิจัยทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์       
2.  การประสานงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3.  การบริการวิชาการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงานวิจัย และงานวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.  จัดทำวารสารทางวิชาการของสถาบัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำวารสารภายในสถาบัน
5.  การเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนวิจัยของสถาบัน
6.  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

นโยบาย 
สำนักวิจัยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และเผยแพร่ผลงานสู่การนำไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์
สำนักวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้
1.  ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการของสถาบันได้มีการทำวิจัยประเภทต่าง ๆ ทั้งการวิจัยประเภทพื้นฐานและการประยุกต์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนงานวิจัยของสถาบัน งบประมาณแผ่นดินและเงินสนับสนุนจากแหล่งภายนอก  เพื่อพัฒนาให้การวิจัยเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบัน
2.  ส่งเสริมให้มีการทำวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางนโยบายและการปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยให้สถาบันมีส่วนร่วมในการชี้นำ แก้ปัญหา หรือหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนและประเทศในระดับต่าง ๆ
3.  สนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่เป็นโครงการของสถาบันที่ให้บุคลากรจากคณะและสำนักต่าง ๆ 
มาร่วมกันดำเนินงาน
4.  ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการแก่บุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน
5.  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารของสำนักวิจัย การพัฒนาบุคลากร และการนำเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

Created by:      rcadmin
Created Date:   19/03/2558