|
facebook

คำถามที่พบบ่อย

การขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยการงานวิจัย

คำถาม
ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ สามารถขอรับทุนได้คราวละ 2 เรื่องได้หรือไม่
คำตอบ
ไม่ได้ครับ ผู้มีสิทธิขอได้คราวละ 1 เรื่อง

คำถาม
ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการรวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้ขอรับทุน 15,000 บาทใช่หรือไม่
คำตอบ
ไม่ใช่ครับ ค่าตอบแทนผู้ขอรับทุนจะได้รับ 15,000 บาทถ้วน ส่วนค่าตอบแทนที่ปรึกษาจำนวน 2,500 บาท จะเบิกจ่ายจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัยอีกส่วนหนึ่ง

คำถาม
แบบฟอร์มเสนอขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ (วจ.1) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน
คำตอบ
ดาวน์โหลดได้ที่ ICS: File/เอกสารส่วนรวม-สำนักวิจัย/กองทุนส่งเสริมงานวิจัย หรือ http://rc.nida.ac.th

คำถาม
การส่งแบบฟอร์มเพื่อขอทุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
คำตอบ
แบบ ว-1ด (ฉบับปรับปรุงสำหรับปีที่ขอทุน)

คำถาม
การส่งแบบฟอร์มเพื่อขอทุนการเขียนเอกสารวิชาการ
คำตอบ
แบบ วจ.1

คำถาม
การส่งแบบฟอร์มขอรับทุนรางวัลค้นคว้างานวิจัยสมบูรณ์แบบ

คำตอบ
แบบ วจ.2

คำถาม
การส่งแบบฟอร์มขอรับทุนรางวัลการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
คำตอบ
แบบ วจ.3

คำถาม
แบบฟอร์มขอรับทุนต่าง ๆ ของงานวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน
คำตอบ
ดาวน์โหลดได้ที่ ICS: File/เอกสารส่วนรวม-สำนักวิจัย/กองทุนส่งเสริมงานวิจัย หรือ http://rc.nida.ac.th

 

 

กองทุนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์

คำถาม
บุคคลภายนอกที่ไม่ได้สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  สามารถส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ได้หรือไม่?
คำตอบ
ผู้เขียนโดยทั่วไปค่ะ ทั้งนี้มีข้อปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ที่ท้ายเล่มวารสารและหน้าเว็บไซต์ http://journal.nida.ac.th
ขั้นตอนการดูคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความในเว็บไซต์ 
1) http://journal.nida.ac.th
2) คลิก วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
3) รูปแบบการเสนอบทความ

คำถาม
การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์  มีค่าใช้จ่ายอะไรหรือไม่ ?
คำตอบ
การส่งบทความเข้าตีพิมพ์ในวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ มีค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. บทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท
2. บทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท
ส่ง
เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อบัญชี กองทุนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์  เลขบัญชี 944-020582-2

คำถาม
การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารพัฒนบริหารศาสตร์มีอะไรบ้าง?  ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่?
คำตอบ
ขั้นตอนการพิจารณา  มีดังนี้
1. กองบรรณาธิการ  พิจารณาคัดกรองเบื้องต้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
2. ผู้ประเมินบทความ  ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 3-4 สัปดาห์
รวมระยะเวลาการดำเนินการ ประมาณ 2-3 เดือน


Created by:    rcadmin
Created date: 01/11/2558