|
facebook

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

ในหัวข้อเรื่อง

 

เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ

 

 

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทาง

 

ลงทะเบียนภายในวันที่ 27 มีนาคม 2560

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัย
โทร. 02-727-3312 , 02-727-3022

Last Updated on Wednesday, 15 March 2017 10:38