|
facebook

Research Synthesis

Public Administration
@ --

Business Administration
@ Research Study on the Problems and the Survey of Demand to Apple Information Technology System for Farmers

Development Economics
@ Economic and Monetary Issues and the Transparency in the ASEAN Context

Applied Statistics and Computer Science
@
Cloud Computing : Application in Thailand

Social Development
@
Social Inclusion: Path of Peace and Happiness

Management Environmental
@
Transboundary Environmental Problems: Challenges for SEAN 

Language Andcommunication
Problematising Crisis Communication : Communication of Crisis VS. Crisis of Communiciation

Human Resource Development
@
Lessons Learned from the Human Research Development in ASEAN+6 Toward the Modified Strategies of Thailand's Human Researce Development

Law
@
Decentralization for Thailand's Future Sustainable Development

Tourism Management
@
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

Communication Arts and Management Innovation (GSCM)
@
Innovative Communication for Sustainable Development

International Colleg
@
Philanthropy Studies and Nonprofit Management for Sustainable Development in Thailand

Created by:      rcadmin
Created Date:  19/08/2557


@ การขยายอายุการทำงานของผู้สูงอายุไทย

@ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี '56-57 และปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

@ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2556

@ ผลกระทบของนโยบายการเงินขการคลังต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2555-2556

@ SUpply Chaning and Logistics Management of Rice Exporting
     Palapan Kampan, Ph.D.   

@ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงของโซ่อุปานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
     โดย รศ.ดร.พัชราภรณ์ เนียมมณี   

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทนทางสังคมของการใช้พลังงานชีวมวลในระดับชุมชนและระดับ
    ครัวเรือน

     โดย รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

@ การพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค วิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายและปัจจัยเเสี่ยง โดยตัวแบบเศรษฐกิจมหภาค
    ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

@ คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2555
     สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

@ คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2553-2555
     สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

@ การใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
     ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์

@ การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อเผลิตพลังงานใช้ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน
      รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา

@ ชี้วัดธรรมาภิบาลสำหรับรัฐวิสาหกิจ 
      ดร. พลาพรรณ คำพรรณ์

4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับกลไกในการตลาดตามระบอบประชาธิปไตย (รายการ ปัญญาแผ่นดิน ออกอากาศ : 21 ก.ค. 2555)
     ผศ
.ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ

4วัดกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (รายการปัญญาแผ่นดิน ออกอากาศ : 08 ก.ค.2555)
     รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

4สังคมไทยกับการบริจาค (รายการ ปัญญาแผ่นดิน ออกอากาศ : 16 มิถุนายน 2555)
    
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล

4ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน (รายการปัญญาแผ่นดิน ออกอากาศ : 1 เม.ย. 2555)
     ผศ. ดร. ณดา จันทร์สม

4การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รายการปัญญาแผ่นดิน ออกอากาศ : 21 เม.ย. 2555)
     รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา

4AEC กับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  (ออกอากาศ : 19 พ.ค. 2555)
     อ. ดร. วิริยา ล้ำเลิศ

4การพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของนิด้า
     ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

4การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำท่ามกลางสภาวะท้าทายของประเทศไทย
     รศ. ดร. นิสดารก์  เวชยานนท์

4สภาพัฒนาการเมือง : การกำหนดนโยบายสาธารณะในประเทศไทย
     ผศ. ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค

4การจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานในภาคราชการไทย
     รศ. ดร. กัลยาณี คูณมี

4วิกฤติการณ์ท่องเที่ยวไทย-ความท้าทายสำหรับทุกภาคส่วน
     ผศ. ดร. อนันต์ วัฒนกุลจรัส

4บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) : เส้นทางสู่การปรับแผนการเงิน
     ผศ. พ.ต.ต. ดร. ดนุวศิน เจริญ และ เวสารัช เอื้อบุญสุข

4กรณีศึกษาชุมชนคอยรุตั๊กวา : บทบาทการสื่อสารแบบเน้นการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนอย่างเข้าแข็งสู่การเปลี่ยนผ่านของชุมชน
     รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

4การขับเคลื่อนสภาคณาจารย์ : สิ่งท้าทายประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
     รศ.ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์

4สถาบันกรุงเทพแห่งชาติ : ความท้าทายในการพัฒนาฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
     รศ.ดร.บุญอนันต์ พิทัยทรัพย์

4ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2555
     ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

4คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2553
     สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
     รศ. ดร. พรเพ็ญ วรสิทธา

4โครงการสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากมุมมองของตลาดการเงิน
     ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ และ ผศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

4โครงการการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของผู้บริหาร โดยนิด้า
     รศ.ดร.บุษยา วีรกุล

4ทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งหลังของปี 2554 ถึงปี 2556
     ผศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์

4คุณภาพของการพัฒนาประเทศ: ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต
     ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล และ ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์

4การแปลงทรัพย์สินทางปัญาเป็นทุน
     ดร.พลาพรรณ คำพรรณ์

4การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
     รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

4Biliteracy Development among Refugees in Thailand: The Case of Imbalanced Biliteracy Learning
     Hugo Yu-Hsiu Lee

4One-sided Multivariate Test for High Dimensional Data
     Assoc. Prof. Samruam Changcharoen

4Gasoline and High Speed Diesel Consumption in Thailand: A Case Study in Welfare
     Assoc. Prof. Dr. Thiraphong Vikitset

Created by:      rcadmin
Created Date:  14/08/2014

 


 


 

Visitors

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday18
mod_vvisit_counterYesterday23
mod_vvisit_counterThis week263
mod_vvisit_counterLast week220
mod_vvisit_counterThis month608
mod_vvisit_counterLast month1319
mod_vvisit_counterAll days114297

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.162.164.86
,
Today: Nov 18, 2017