ข่าว PR

พิธีรับมอบ
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 
ณ ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   สำนักวิจัย (Research Center) ดำเนินงานภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นสนับสนุนงานวิจัยและการบริการสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและระดับสากล เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สาธารณชน และผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งสำนักวิจัยมีความมุ่งมั่นให้เกิดระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการ จึงกำหนดนโยบายคุณภาพคือ 

   “มุ่งมั่นสนับสนุนการวิจัย ใส่ใจในบริการ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง” 

โดยประกาศนโยบายคุณภาพเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีวัตถุประสงค์ คือ 
   ๑) เพื่อให้บุคลากรสำนักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การขอรับรองคุณภาพ ISO 9001 
   ๒) เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งสำนักวิจัยผ่านการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ และได้ดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผ่านกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน (Internal audit) มาแล้วจำนวน ๒ ครั้ง และผ่านการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองคุณภาพระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ โดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยการรับรองระบบประจำสหราชอาณาจักร (UKAS : The United Kingdom Accreditation Service) ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองระบบ (Accreditation Body) และได้รับเอกสารยืนยันผลการตรวจประเมินและรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

   สำหรับพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ ของสำนักวิจัยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุเมธ หุตินทรวงศ์ Commercial Manager (ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์) และคุณศรัณย์ธร แสงทอง Marketing Communication Specialist ของบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เดินทางมาเป็นผู้แทนมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ ให้แก่สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของสำนักวิจัย และแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมแสดงความยินดี

   

ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ

How to Get Published in Top-Ranked Journals: Top Tips from Editors”

โดย Prof.Evan Berman และ Prof.Wonhyuk Cho

จาก School of Government, Victoria University of Wellington, New Zealand

ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้อง 6001 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักวิจัย 027273300

รับจำนวนจำกัด สนใจรีบลงทะเบียนนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

 

 

ลงทะเบียนได้ที่นี่

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

1. Managing your Academic Career& Getting Published in International Journals

2. Publishing a Paper in International Journals as an International Scholar

 

 

 

 

 


ICADA2018

www.icada2018.nida.ac.th