หมายเลขติดต่อ

OPERATOR 02 727 3000
สำนักวิจัย 02 727 3298
กองงานวิจัย 02 727 3023
โทรสาร 02 375 8972
E-mail rc_rp@nida.ac.th
Facebook NIDA Research Center