ลำดับ เอกสารเผยแพร่ : ระดับนานาชาติ ปี
1. NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2019 ปี 2019
2. NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2018 ปี 2018  
3. NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2017 ปี 2017  
4. NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2016  ปี 2016 
5. NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2015 ปี 2015
6. NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2014 ปี 2014
7. NIDA International Conference for Case Studies on Development Administration 2013 ปี 2013