ลำดับ เอกสารเผยแพร่ : ระดับชาติ ปี
1. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 ปี 2562
2. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ปี 2561
3. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 ปี 2560
4.

รายงานสืบเนื่องจากการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2559

สารัตถะจากงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน ประจำปี 2559  "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ปี 2559
5. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2558 ปี 2558
6. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2557 ปี 2557
7. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2556 ปี 2556
8. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2555 ปี 2555
9. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2554 ปี 2554
10. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2553 ปี 2553