ผลงานวิจัย ปี 2559
Title Author Hits

การสำรวจเพื่อการจำแนกตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากพฤติกรรมการเดินทางเพื่อการช้อปปิ้งในเขตการค้าชายแดนไทยและแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเป้าหมายจากกลุ่มประเทศอาเซียนแถบลุ่มแม่น้ำโขง

    - บทสรุปผู้บริหาร
    - บทสังเคราะห์งานวิจัย
    - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร
นางสาวชีวานันท์ วุฒิพันธ์
นางสาวอุไรวรรณ บัวสอน
นางสาวศินีนาฎ พูลเกื้อ
Hits: 18
Economic Input-Output Life Cycle Assessment of the 180 Industrial and Service Sectors in Thailand Aweewan Mangmeecahi Hits: 15

โครงการศึกษาการออกแบบสื่อ กระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual learning) ด้านการบริหารโครงการ

     - บทสรุปผู้บริหาร

     - บทสังเคราะห์

     - รายงานฉบับสมบูรณ์

ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ Hits: 19

โครงการการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย

  

    - รายงานฉบับสมบูรณ์

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม Hits: 9
ปัจจัยที่มีผลกระบต่อความสุขของคนไทย ศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี เสนาสุ Hits: 16