Other pages

ลำดับ เอกสารเผยแพร่ : ระดับชาติ ปี
1. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562 ปี 2562
2. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 ปี 2561
3. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560 ปี 2560
4.

รายงานสืบเนื่องจากการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2559

สารัตถะจากงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน ประจำปี 2559  "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ปี 2559
5. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2558 ปี 2558
6. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2557 ปี 2557
7. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2556 ปี 2556
8. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2555 ปี 2555
9. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2554 ปี 2554
10. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2553 ปี 2553

คลิกที่นี่

คลิกที่นี่

 

ติดต่อ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Map Data
Map data ©2017 Google
 
Map DataMap data ©2017 Google
Map data ©2017 Google
 
 
 
200 m 
 
Map
Map
Satellite
 
 
 

 

การเดินทาง ท่านสามารถเดินทางมานิด้าได้โดยสะดวกในหลายเส้นทาง

เดินทางโดยรถยนต์
1. มาทางถนนรามคำแหง ผ่านสี่แยกลำสาลี ถึงสามแยกบ้านม้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีบูรพา จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
2. มาทางถนนลาดพร้าว ผ่านตลาดบางกะปิ เข้าถนนเสรีไทย ถึงสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางขวามือ
3. มาทางถนนรามอินทรา เลี้ยวเข้าถนนนวมินทร์ หรือเสรีไทย มาทางบางกะปิ ผ่านสี่แยกนิด้า สถาบันอยู่ทางซ้ายมือ
 
เดินทางโดยรถประจำทาง
รถประจำทาง ขสมก. หมายเลข 36ก, 44, 60, 71, 134 ก, 151, ปอ. 60, ปอ. 501, ปอ. 519
รถมินิบัส หมายเลข 27
 
เดินทางโดยทางเรือ
คลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าวัดศรีบุญเรือง

 

 

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

148 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

   (โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)

- (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- แบบสรุปโครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ...

 

 

1. การจัดทำข้อเสนอโครงการเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หนังสือประชาสัมพันธ์ ว.1641

- A4.1_แบบฟอร์มโครงการ-งบแผ่นดิน+(ปี+62)

- A4.2_รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ (ตัวคูณ) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี

- หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารรูปโภค

- แก้ไขข้อความหลักเกณฑ์ฝึกอบรม+สัมมนา 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ...

Thursday, November 09, 2017


 

1.การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563                                รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ  
2. ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 
Thursday, November 09, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ
3. ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
Tuesday, November 07, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ
4. แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562 
Thursday, October 12, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ
5. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทย : ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร
Wednesday, October 11, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ
6. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
Thursday, October 05, 2017
...อ่านต่อ
7. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560
Wednesday, October 04, 2017
รายละเอียดดังนี้...อ่านต่อ

ข่าวสำนักวิจัย

2564

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 

 

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 

 

     

 

 ข่าวสำนักวิจัย

 2563

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม  2563   

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 Special Issue ประจำเดือน เมษายน - กันยายน 2563  

 

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม  2563 

     

  

ข่าวสำนักวิจัย

 2562

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม  2562   

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2562

 

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน  2562  

 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม  2562 

 

  

 2561

 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม  - ธันวาคม  2561

 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561

 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2561

 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม  2561

 

2560

ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม  2560

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม-กันยายน 2560

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน  2560

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2560

 

2559

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2559

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2559

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2559

 

2558

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน  ตุลาคม-ธันวาคม 2558

ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน  กรกฎาคม-กันยายน 2558

 

2557

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน  เมษายน-มิถุนายน 2557

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน  มกราคม-มีนาคม 2557

 

2556

ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน  ตุลาคม-ธันวาคม 2556

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน  กรกฎาคม-กันยายน 2556

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน  เมษายน-มิถุนายน 2556

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน  มกราคม-มีนาคม 2556

 

2555

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4  ประจำเดือน  ตุลาคม-ธันวาคม 2555

ปีที่ 4 ฉบับที่ ประจำเดือน  กรกฎาคม-กันยายน 2555

ปีที่ 4 ฉบับที่ ประจำเดือน  เมษายน-มิถุนายน 2555

ปีที่ 4 ฉบับที่ ประจำเดือน  มกราคม-มีนาคม 2555

 

2554

ปีที่   ฉบับที่ 4  ประจำเดือน  ตุลาคม-ธันวาคม 2554

 

นิด้า เผยโฉม 12 ศูนย์วิจัย เสริมเกร่งสถาบันอุดมศึกษาระดับสากล

@ "นิด้า" ทุ่มวิจัยสูงที่สุด มุ่งผลงานตีพิมพ์ในระดับ World Class

 

ผลงานวิจัย ปี 2559
Title Author Hits

การสำรวจเพื่อการจำแนกตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากพฤติกรรมการเดินทางเพื่อการช้อปปิ้งในเขตการค้าชายแดนไทยและแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเป้าหมายจากกลุ่มประเทศอาเซียนแถบลุ่มแม่น้ำโขง

    - บทสรุปผู้บริหาร
    - บทสังเคราะห์งานวิจัย
    - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร
นางสาวชีวานันท์ วุฒิพันธ์
นางสาวอุไรวรรณ บัวสอน
นางสาวศินีนาฎ พูลเกื้อ
Hits: 18
Economic Input-Output Life Cycle Assessment of the 180 Industrial and Service Sectors in Thailand Aweewan Mangmeecahi Hits: 15

โครงการศึกษาการออกแบบสื่อ กระบวนการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual learning) ด้านการบริหารโครงการ

     - บทสรุปผู้บริหาร

     - บทสังเคราะห์

     - รายงานฉบับสมบูรณ์

ผศ.ดร. วุฒิไกร งามศิริจิตต์ Hits: 19

โครงการการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับกิจการสหกรณ์ในประเทศไทย

  

    - รายงานฉบับสมบูรณ์

ผศ.ดร. ณดา จันทร์สม Hits: 9
ปัจจัยที่มีผลกระบต่อความสุขของคนไทย ศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี เสนาสุ Hits: 16

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Read more ...

Our Teams

Sample image
Olivia Shaw

Associate Director

Sample image
Nicholas Mitchell

Sports Medicine

Sample image
Sean Thomas

Orthopedic Surgeon

Sample image
Bennie Moran

Certified Physician

Sample image
Nicholas Mitchell

Head Team Physician

Sample image
Bennie Moran

Podiatrist

Sample image
Olivia Shaw

Associate Director

Sample image
Nicholas Mitchell

Sports Medicine

Sample image
Sean Thomas

Orthopedic Surgeon

Sample image
Bennie Moran

Certified Physician

Sample image
Nicholas Mitchell

Head Team Physician

Sample image
Bennie Moran

Podiatrist