การบรรยายพิเศษ “Academic Writing for Publication and Anti-Plagiarism Training”

หัวข้อ “How to Get Published in High Impact–Factor Journals: Top Tips for International Scholars”

โดย Dr. Wonhyuk Cho (Senior Lecturer, School of Government, Victoria Business School, Victoria University of Wellington, New Zealand

ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 5001 ชั้น 5 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของสถาบัน เข้าร่วมฟังการบรรยาย

พันธ์ในยุคปัจจุบัน