กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น”

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ได้แก่ คุณพรพรหม  ทองเกลี้ยง (นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิจัยมีความรู้พื้นฐานด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน