งานประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

 

 

 

 กิจกรรมภาคเช้า 

 

กิจกรรมภาคบ่าย

 

กลุ่มย่อยที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์

 

 

กลุ่มย่อยที่ 2 บริหารธุรกิจ

  

 

 

กลุ่มย่อยที่ 3 พัฒนาการเศรษฐกิจ

 

 

กลุ่มย่อยที่ 4 สถิติประยุกต์

 

 

 

กลุ่มย่อยที่ 5 การบริหารการพัฒนาสังคม

 

 

กลุ่มย่อยที่ 6 การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

 

กลุ่มย่อยที่ 7 ภาษาและการสื่อสาร

 

 

กลุ่มย่อยที่ 8 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 

 

 

กลุ่มย่อยที่ 9 นิติศาสตร์

 

 

กลุ่มย่อยที่ 10 การจัดการการท่องเที่ยว

 

 

กลุ่มย่อยที่ 11 นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม

 

 

Group 12 International College