เอกสารเผยแพร่

NIDA-ICCS

E -Proceedings NIDA International Conference                                                     E -Proceedings NIDA International Conference                                        E -Proceedings NIDA International Conference
for Case Studies on Development Administration                                                 for Case Studies on Development Administration                                      for Case Studies on Development Administration 
 (ICCS-2019)                                                                                                               (ICCS-2018)                                                                                                   (ICCS-2017)

                                                     

 

E -Proceedings NIDA International Conference                                                     E -Proceedings NIDA International Conference                                            E -Proceedings NIDA International Conference
for Case Studies on Development Administration                                                 for Case Studies on Development Administration                                         for Case Studies on Development Administration 
(ICCS-2016)                                                                                                                (ICCS-2015)                                                                                                       (ICCS-2014)

                                                     

 

E -Proceedings NIDA International Conference                          
for Case Studies on Development Administration
(ICCS-2013)
                                           

                           

 

NIDA-ICADA

       The Proceedings of the 9h ICADA 2020                                                                       The Proceedings of the 8th ICADA 2019                                 The Proceedings of the 7th ICADA 2018           

              
                                                                     

           

            The Proceedings of the 6th ICADA 2017