งานประชุมวิชาการระดับชาติ

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2562

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี

เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง”

 

      การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 53 ปี เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทย ให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีการปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม (กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)) และ อาจารย์ภราเดช พยัฆวิเชียร (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร) และมีผลงานจากนักวิชาการที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมินจํานวน 63 เรื่องและได้นําเสนอผลงานแยกเป็น 12 สาขาวิชา และมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการรวมทั้งสิ้น 858 คน

 

 

เอกสารเผยแพร่

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                               รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                       รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

                                                       

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                             รายงานสืบเนื่องจากการประกวดบทความวิจัย              สารัตถะจากงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2559                       และกรณีศึกษา ภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559              ประจำปี 2559   "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

                                                            

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                                  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                          รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558                             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556

                                                     

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                                  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                       รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553