งานประชุมวิชาการระดับชาติ

                           

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562
     

                         

            เอกสารเผยแพร่   

 

 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                                  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563        

 

                                              

 

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                               รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                       รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2560

                                                       

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                             รายงานสืบเนื่องจากการประกวดบทความวิจัย              สารัตถะจากงานประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบัน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ประจำปี 2559                       และกรณีศึกษา ภาคโปสเตอร์ ประจำปี 2559              ประจำปี 2559   "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

                                                            

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                                  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                          รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558                             สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557                    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2556

                                                     

 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                                  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ                       รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2555                          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2554                  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2553