ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ

How to Get Published in Top-Ranked Journals: Top Tips from Editors”

โดย Prof.Evan Berman และ Prof.Wonhyuk Cho

จาก School of Government, Victoria University of Wellington, New Zealand

ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้อง 6001 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักวิจัย 027273300

รับจำนวนจำกัด สนใจรีบลงทะเบียนนะคะ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

 

 

ลงทะเบียนได้ที่นี่

 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

1. Managing your Academic Career& Getting Published in International Journals

2. Publishing a Paper in International Journals as an International Scholar

 

 

 

 

 


ICADA2018

www.icada2018.nida.ac.th