คลังความรู้ / KM

 

สื่อวิชาการ

สื่ออินโฟกราฟฟิค

 

                    แผนพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัย                                          ขั้นตอนการดำเนินงาน Research Expo                                          การจัดซื้อจัดจ้างและงานบริหารพัสดุ

                                 

 

 

                                                  การสนับสนุนทุนวิจัยภายในสถาบัน

      

              

 

 

กลุ่มย่อยที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์                                        กลุ่มย่อยที่ 2 บริหารธุรกิจ                         กลุ่มย่อยที่ 3 พัฒนาการเศรษฐกิจ

                 

 

กลุ่มย่อยที่ 4 สถิติประยุกต์                                                                   กลุ่มย่อยที่ 5 การบริหารการพัฒนาสังคม

                    

 

 

กลุ่มย่อยที่ 6 การบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม                                          กลุ่มย่อยที่ 7 ภาษาและการสื่อสาร

                         

 

      กลุ่มย่อยที่ 8 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์                        กลุ่มย่อยที่ 9 นิติศาสตร์                   กลุ่มย่อยที่ 10 การจัดการการท่องเที่ยว

                         

 

 

กลุ่มย่อยที่ 11 นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม                                           Group 12 International College

         

 

 

 

 

 

สื่อมัลติมิเดีย

หนังสือ/คู่มือ

กิจกรรมจัดการความรู้/กิจกรรมเผยแพร่ความรู้

 

   

 


การบรรยายพิเศษ “Academic Writing for Publication and Anti-Plagiarism Training” 

 


กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง “การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น”