สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม 

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Development Administration towards Sustainable Development)

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 - 17.00 น.

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รอบพระชนมพรรษา 

กิจกรรมการประชุมสัมมนา

ภาคเช้า

ปาฐกถา เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาคบ่าย

นำเสนอบทความวิชาการ 12 สาขาวิชา