คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบัน (RMS) 

- คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบัน (RMS) ฉบับเต็ม

- การขอทุนรางวัลสนับสนุน

- การขอทุนโครงการ

 

คู่มือขอทุนวิจัย (Manual for Research Funds)

- คู่มือแนวปฏิบัติการขอทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัย

 - Handbook Application for Research Awards

แบบฟอร์ม

 - แบบฟอร์มสรุปประเด็นปรับแก้ไขตามผู้อ่านประเมิน/มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ

 

บุคลากรสายวิชาการ
ลำดับที่ ชื่อทุน Hits

 

1

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์ทุนรางวัลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยระดับต้น-กลาง พ.ศ. 2564   

1.1 หลักเกณฑ์ทุนรางวัลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยระดับต้น พ.ศ. 2564

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.2 หลักเกณฑ์ทุนรางวัลเพื่อการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยระดับกลาง พ.ศ. 2564

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Hits: 39

 

2

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง (บุคลากรสายวิชาการ)

- เกณฑ์ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง (บุคลากรสายวิชาการ)

- แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง (บุคลากรสายวิชาการ)

- Project Proposal Form to Apply for Research Awards for Research with High Impact on Policy (Complete Research: Type Groups of Faculty/Center)

Hits: 36

 

3

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตำรา

- เกณฑ์ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตำรา

- แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตำรา

- Project Proposal Form to Apply for Research Awards for Textbook Writing

Hits: 26

 

4

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ

- เกณฑ์ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ

- แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ

- Project Proposal Form to Apply for Research Award for Book Writing

Hits: 29

 

5

ทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished Visiting Professor)

- เกณฑ์ทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished Visiting Professor)

- แบบเสนอโครงการทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished Visiting Professor)

- Project Proposal Form to Apply for Joint Research Award with the Distinguished Visiting Professor

Hits: 46
6

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์ทุนรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ ฐานข้อมูล Scopus ที่มีการจัดลำดับอยู่ใน SCImago   

** สำหรับการขอรางวัลตีพิมพ์, ค่าตรวจบรรณาธิกรณ์ภาษาอังกฤษ, ค่าแปลบทความจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Hits: 50

 

7

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ยกเลิก)

Hits: 50

8

 ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ยกเลิก)

Hits: 37

 9

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา

- เกณฑ์ทุนรางวัลทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา

- แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา

- Project Proposal Form to Apply for Research Award for Case Study Development

Hits: 56

 

10

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

- ไม่มีแบบฟอร์ม ส่งแต่หลักฐาน

Hits: 49

 11

ทุนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

- ไม่มีแบบฟอร์ม ส่งแต่หลักฐาน

Hits: 9
12 

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI (ยกเลิก)

Hits: 36
บุคลากรสายสนับสนุน

ลำดับที่

ชื่อทุน

Hits

1

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ

- เกณฑ์ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการเขียนเอกสารวิชาการ

- แบบเสนอขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในงานวิทยาการงานวิจัยส่งเสริมการเขียนเอกสารวิชาการ (บุคลากรสายสนับสนุน)

- Application form for Research Award for the Promotion of Academic Writing

Hits: 9

2

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ 

- เกณฑ์ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ 

- แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ (บุคลากรสายสนับสนุน)

- Project Proposal Form To Apply for Research Award for Complete Research (Supporting Personnel)

 

Hits: 9

3

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย

- เกณฑ์ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย

- แบบเสนอขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนางานประจำสู่การวิจัย 

Hits: 9