บุคลากรสายวิชาการ
ลำดับที่ ชื่อทุน Hits

 

1

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ (บุคลากรสายวิชาการ)

- แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมบูรณ์แบบ  (บุคลากรสายวิชาการ)

Hits: 14

 

2

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง (บุคลากรสายวิชาการ)

- แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่มีผลกระทบในเชิงนโยบายสูง (บุคลากรสายวิชาการ)

Hits: 4

 

3

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตำรา

- แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนตำรา

Hits: 9

 

4

ทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ

- แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนรางวัลเพื่อการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการการเขียนหนังสือ

Hits: 9

 

5

ทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished Visiting Professor)

- แบบเสนอโครงการทุนวิจัยร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Distinguished Visiting Professor)

- Project Proposal Form to Apply for Joint Research Award with the Distinguished Visiting Professor

Hits: 9

 

6

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วและได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI

- แบบฟอร์มประกอบการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ SCImago 

- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

- Evidence Document in Academic Contribution

Hits: 9

 

7

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

- แบบฟอร์มประกอบการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI หรือ SCImago 

- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

- Evidence Document in Academic Contribution

Hits: 9

 

8

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

- แบบฟอร์มการขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยการส่งบทความวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

- Evidence Document in Academic Contribution

Hits: 9

 

9

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการส่งบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

- แบบฟอร์มการขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยการส่งบทความวิชาการเพื่อรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ,ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการเผยแพร่บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

- Evidence Document in Academic Contribution

Hits: 9

 

10

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา

- แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการการพัฒนากรณีศึกษา

Hits: 9

 11

ทุนรางวัลค้นคว้าในวิทยาการงานวิจัยสมทบโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

- ไม่มีแบบฟอร์ม ส่งแต่หลักฐาน

Hits: 9

 

12

ทุนจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

- ไม่มีแบบฟอร์ม ส่งแต่หลักฐาน

Hits: 9